Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniPublic call for proof of preferential lease of agricultural land owned by the state

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2015 GODINU

Radi postupka izrade Godišnjeg programa, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu, a u skladu

sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( „Sl. glasnikRS“ br 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010 godine, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima vlasnicima:

. funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata ( u daljem tekstu : infrastruktura), a koja se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Požarevca;

.objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji grada Požarevca

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu do dana 30.oktobra 2014 godine.

DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi:

1.Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;

2. Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a u slučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi ( građevinska odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava);

3.Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture ( višegodišnji zasadi moraju biti „u rodu“, a objekti „u funkciji“), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura.

4.Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (u aktivnom statusu);

5.Saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006 godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);

6.Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa;

II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja:

1.Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja;

2.Dokaz o registrovanoj farmi-Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova ili za Registrovano poljoprivredno gazdinstvo sa 15 umatičenih mlečnih krava-Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd,a za AP Vojvodinu od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu-departman za stočarstvo ( sa pripadajućim listingom životinja na koje se odnosi umatičenje);

3.Dokaz o zdravstvenom stanju životinja-pribavlja se od veterinarske stanice iz koga se vidi vrsta kategorija i brojno stanje životinja;

4.Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (u aktivnom statusu).

III.Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom upućuju se Komisiji za izradu Godišnjeg programa, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini i predaju se neposredno u kancelariji broj 9 pisarnici Gradske uprave grada Požarevca Drinska br 2, ili se šalju preporučeno poštom.

IV.Zakonski rok za dostavljanje dokumentacije iz stava I i II javnog poziva je 30.oktobar 2014 godine;

Za lice za koje Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini utvrdi da je dostavilo blagovremenu i ispravnu dokumentaciju za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja, Republički veterinarski inspektor na zahtev Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini utvrđuje broj uslovnih grla zapisnički.

V. Bliže informacije zainteresovana lica mogu dobiti u kancelariji broj 136 Gradske uprave grada Požarevca tel: 012/539-648;

VI Ovaj javni poziv objaviti na oglasnoj tabli gradske uprave grada Požarevca, u novinskom izdanju „Reč naroda“ Požarevac, i na internet sajtu grada Požarevca www.pozarevac.rs

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U DRŽAVNOJ SVOJINI

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2015 GODINU

Radi postupka izrade Godišnjeg programa, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu, a u skladu

sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( „Sl. glasnikRS“ br 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010 godine, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima vlasnicima:

. funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata ( u daljem tekstu : infrastruktura), a koja se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Požarevca;

.objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji grada Požarevca

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu do dana 30.oktobra 2014 godine.

DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi:

1.Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;

2. Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a u slučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi ( građevinska odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava);

3.Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture ( višegodišnji zasadi moraju biti „u rodu“, a objekti „u funkciji“), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura.

4.Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (u aktivnom statusu);

5.Saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006 godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);

6.Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa;

II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja:

1.Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja;

2.Dokaz o registrovanoj farmi-Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova ili za Registrovano poljoprivredno gazdinstvo sa 15 umatičenih mlečnih krava-Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd,a za AP Vojvodinu od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu-departman za stočarstvo ( sa pripadajućim listingom životinja na koje se odnosi umatičenje);

3.Dokaz o zdravstvenom stanju životinja-pribavlja se od veterinarske stanice iz koga se vidi vrsta kategorija i brojno stanje životinja;

4.Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (u aktivnom statusu).

III.Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom upućuju se Komisiji za izradu Godišnjeg programa, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini i predaju se neposredno u kancelariji broj 9 pisarnici Gradske uprave grada Požarevca Drinska br 2, ili se šalju preporučeno poštom.

IV.Zakonski rok za dostavljanje dokumentacije iz stava I i II javnog poziva je 30.oktobar 2014 godine;

Za lice za koje Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini utvrdi da je dostavilo blagovremenu i ispravnu dokumentaciju za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja, Republički veterinarski inspektor na zahtev Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini utvrđuje broj uslovnih grla zapisnički.

V. Bliže informacije zainteresovana lica mogu dobiti u kancelariji broj 136 Gradske uprave grada Požarevca tel: 012/539-648;

VI Ovaj javni poziv objaviti na oglasnoj tabli gradske uprave grada Požarevca, u novinskom izdanju „Reč naroda“ Požarevac, i na internet sajtu grada Požarevca www.pozarevac.rs

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Podeli sa drugima: Facebook Twitter