Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца поводом 15. октобраPublic call for proposals for awards and charters of Pozarevac for the 15th October

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Награда града Пожаревца додељује се запосленима, приватним предузетницима, младим талентима, индивидуалним пољопривредним произвођачима и грађанима за остварене изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Повеља града Пожаревца додељује се предузећима, установама, државним органима, месним заједницама, удружењима и друштвеним организацијама за изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Под оствареним изванредним резултатима и достигнућима који су постали доступни јавности, подразумева се:

1. у области привреде:
– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде;

2. у области уметности:
– публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва,
– изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте,
– приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани, или емитовано у радио-телевизијском програму и другим облицима електронских и писаних медија,
– изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија,
– изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;

3. у области науке:
– научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања,
– проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у законом утврђен регистар,

4. у области медицине:
– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене заштите људи;

5. у области архитектуре и урбанизма:
– реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,
– урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;

6. у области новинарства:
– врхунско остварење појединца или правног лица у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот и другим облицима електронских и писаних медија,
– креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана;

7. у области образовања:
– изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства у целини, или у појединим његовим областима;

8. у области спорта:
– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица, којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти-чланови спортских организација, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);

9. у области социјалног и хуманитарног рада:
– рад или резултати изузетне вредности у области социјалног и хуманитарног рада;

10. у области стваралаштва младих:
 највреднија остварења у научном и уметничком раду ученика и студената, под којима се сматрају самостални радови који представљају допринос одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене одређених научних резултата, или уметничко достигнуће које се по вредности посебно истиче, освојене награде и признања на такмичењима у земљи и иностранству.

Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца може се доделити највише 5 награда и повеља.

Право предлагања кандидата за награду и повељу имају сва правна и физичка лица, која, уколико испуњавају прописане услове, могу и сама себе предложити, као и одборници Скупштине града, чланови Градског већа града Пожаревца и чланови Одбора.

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта, а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања.

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату, с навођењем адресе становања за физичка лица и адресе седишта за правна лица, податке о делу које се предлаже и резултате рада кандидата .

Уз предлог се доставља и дело које се предлаже, или оверена фотокопија одговарајуће документације, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о награди или повељи нe враћа предлагачу.

Предлози за доделу награда или повеље града Пожаревца достављају се писарници Градске управе града Пожаревца.

Рок за достављање предлога за доделу награде или повеље града Пожаревца је среда, 25. септембар 2013. године.

Одлуку о додели награде и повеље града Пожаревца доноси Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца.

Одлука Одбора је коначна.

У Пожаревцу, 5.9.2013. године Број: 01-06-143

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ
НАГРАДА И ПОВЕЉА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Награда града Пожаревца додељује се запосленима, приватним предузетницима, младим талентима, индивидуалним пољопривредним произвођачима и грађанима за остварене изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Повеља града Пожаревца додељује се предузећима, установама, државним органима, месним заједницама, удружењима и друштвеним организацијама за изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Под оствареним изванредним резултатима и достигнућима који су постали доступни јавности, подразумева се:

1. у области привреде:
– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде;

2. у области уметности:
– публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва,
– изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте,
– приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани, или емитовано у радио-телевизијском програму и другим облицима електронских и писаних медија,
– изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија,
– изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;

3. у области науке:
– научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања,
– проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у законом утврђен регистар,

4. у области медицине:
– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене заштите људи;

5. у области архитектуре и урбанизма:
– реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,
– урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;

6. у области новинарства:
– врхунско остварење појединца или правног лица у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот и другим облицима електронских и писаних медија,
– креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана;

7. у области образовања:
– изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства у целини, или у појединим његовим областима;

8. у области спорта:
– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица, којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти-чланови спортских организација, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);

9. у области социјалног и хуманитарног рада:
– рад или резултати изузетне вредности у области социјалног и хуманитарног рада;

10. у области стваралаштва младих:
 највреднија остварења у научном и уметничком раду ученика и студената, под којима се сматрају самостални радови који представљају допринос одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене одређених научних резултата, или уметничко достигнуће које се по вредности посебно истиче, освојене награде и признања на такмичењима у земљи и иностранству.

Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца може се доделити највише 5 награда и повеља.

Право предлагања кандидата за награду и повељу имају сва правна и физичка лица, која, уколико испуњавају прописане услове, могу и сама себе предложити, као и одборници Скупштине града, чланови Градског већа града Пожаревца и чланови Одбора.

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта, а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања.

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату, с навођењем адресе становања за физичка лица и адресе седишта за правна лица, податке о делу које се предлаже и резултате рада кандидата .

Уз предлог се доставља и дело које се предлаже, или оверена фотокопија одговарајуће документације, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о награди или повељи нe враћа предлагачу.

Предлози за доделу награда или повеље града Пожаревца достављају се писарници Градске управе града Пожаревца.

Рок за достављање предлога за доделу награде или повеље града Пожаревца је среда, 25. септембар 2013. године.

Одлуку о додели награде и повеље града Пожаревца доноси Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца.

Одлука Одбора је коначна.

У Пожаревцу, 5.9.2013. године Број: 01-06-143

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ
НАГРАДА И ПОВЕЉА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.