Početak » Konkursi
 

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i povelja grada PožarevcaA public call for proposals for awards and charter of Pozarevac

GRAD POŽAREVAC

SKUPŠTINA GRADA

Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca

ODBOR ZA DODELjIVANjE NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA

ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA

POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA GRADA POŽAREVCA I SLAVE POŽAREVCA

Nagrada grada Požarevca dodeljuje se zaposlenima, privatnim preduzetnicima, mladim talentima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima i građanima za ostvarene izvanredne rezultate i dostignuća u radu u oblasti: privrede, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama socijalnog i humanitarnog karaktera, stvaralaštva mladih i drugim oblastima.

Povelja grada Požarevca dodeljuje se preduzećima, ustanovama, državnim organima, mesnim zajednicama, udruženjima i društvenim organizacijama za izvanredne rezultate i dostignuća u radu u oblasti: privrede, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama socijalnog i humanitarnog karaktera, stvaralaštva mladih i drugim oblastima.

Pod ostvarenim izvanrednim rezultatima i dostignućima koji su postali dostupni javnosti, podrazumeva se:

1. u oblasti privrede:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede;

2. u oblasti umetnosti:

– publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,

– izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,

– prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani, ili emitovano u radio-televizijskom programu i drugim oblicima elektronskih i pisanih medija,

– izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,

– izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

3. u oblasti nauke:

– naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,

– pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u zakonom utvrđen registar,

4. u oblasti medicine:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine i zdravstvene zaštite ljudi;

5. u oblasti arhitekture i urbanizma:

– realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,

– urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

6. u oblasti novinarstva:

– vrhunsko ostvarenje pojedinca ili pravnog lica u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija, publicističkih radova o temama od značaja za ukupan društveni život i drugim oblicima elektronskih i pisanih medija,

– kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana;

7. u oblasti obrazovanja:

– izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva u celini, ili u pojedinim njegovim oblastima;

8. u oblasti sporta:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica, kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti-članovi sportskih organizacija, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

9. u oblasti socijalnog i humanitarnog rada:

– rad ili rezultati izuzetne vrednosti u oblasti socijalnog i humanitarnog rada;

10. u oblasti stvaralaštva mladih:

najvrednija ostvarenja u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata, pod kojima se smatraju samostalni radovi koji predstavljaju doprinos određenoj oblasti nauke, originalno tumačenje nekog problema, delimično ili potpuno novo rešenje praktične primene određenih naučnih rezultata, ili umetničko dostignuće koje se po vrednosti posebno ističe, osvojene nagrade i priznanja na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Povodom Svete Trojice može se dodeliti najviše 5 nagrada i povelja.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu i povelju imaju sva pravna i fizička lica, koja, ukoliko ispunjavaju propisane uslove, mogu i sama sebe predložiti, kao i odbornici Skupštine grada, članovi Gradskog veća grada Požarevca i članovi Odbora.

Predlagači pravna lica dostavljaju svoje adrese sedišta, a predlagači fizička lica dostavljaju svoje lične podatke: ime i prezime, broj lične karte i adresu stanovanja.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadrži podatke o kandidatu, s navođenjem adrese stanovanja za fizička lica i adrese sedišta za pravna lica, podatke o delu koje se predlaže i rezultate rada kandidata .

Uz predlog se dostavlja i delo koje se predlaže, ili overena fotokopija odgovarajuće dokumentacije, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, koja se posle odlučivanja o nagradi ili povelji na vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu nagrada ili povelje grada Požarevca dostavljaju se pisarnici Gradske uprave grada Požarevca.

Rok za dostavljanje predloga za dodelu nagrade ili povelje grada Požarevca je petak, 18. maj 2012. godine.

Odluku o dodeli nagrade i povelje grada Požarevca donosi Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca.

Odluka Odbora je konačna.

PREDSEDNIK ODBORA ZA DODELjIVANjE NAGRADA I POVELjA

GRADONAČELNIK

Miodrag Milosavljević,dipl. pravnik,s.r.

CITY POZAREVAC

ASSEMBLY OF THE CITY

COMMITTEE FOR AWARDING PRIZES AND THE CHARTER OF POZAREVAC

PUBLISHED

CALL FOR SUBMISSION OF PROPOSALS

AWARD AWARD CITY CHARTER AND POZAREVAC

ON HOLY TRINITY, DAY OF GLORY OF CITY POZAREVAC

The prize is awarded to the town of Pozarevac employees, private entrepreneurs, young talent, individual farmers and citizens for outstanding results achieved in the work and achievements in the field: the economy, art, science, medicine, architecture and urban planning, journalism, education, sports, contributions in shares social and humanitarian problems, creation of youth and other areas.

The Charter is awarded to the town of Pozarevac enterprises, institutions, government bodies, local communities, associations and social organizations for outstanding performance and achievements in work areas: the economy, art, science, medicine, architecture and urban planning, journalism, education, sports, contributions in shares social and humanitarian problems, creation of youth and other areas.

Under achieved outstanding results and achievements that have become available to the public, to include:

1. in the economy:

– Work or the results of extraordinary value of the individual or entity that received a significant contribution to the promotion, development and improvement of the economy;

2. in the arts:

– Published literary work and creativity,

– Presented work on stage and other space intended for the performance of the work of this kind,

– Showing the film, and radio-television performance in the movie theater, or broadcast of radio and television programs and other forms of electronic and print media,

– Exposed or presented work in a gallery or other space intended for the presentation of works of applied art and creativity, and enhanced visual media,

– Performed music or music-theater work in the concert hall and theater or other space intended for the performance of the work of this kind;

3. in science:

– Scientific achievement or social work, humanities, natural and technical sciences, which results in a new synthesis of existing knowledge and to implement them, which is a contribution to the field of science or the development of new products, methods or technological processes, provided that the published in the scientific and technical literature, relevant scientific journals or other means of public communication,

– Find that under the provisions of the Patent Act, acknowledged and recorded in the register established by law,

4. in the field of medicine:

– Work or the results of extraordinary value of the individual or entity that received a significant contribution to the development and advancement of medicine and health care of people;

5. in the field of architecture and urbanism:

– Work carried out in the field of architecture, urban planning or reconstruction of buildings,

– Urban plans for the concept and methodology, provided they are adopted and their implementation is launched;

6. in the field of journalism:

– The highest achievement of the individual or legal entity in journalism or journalism for a series or more articles, television or radio reports and programs, Newspaper articles on topics relevant to the overall social life and other forms of electronic and print media,

– A creative contribution to the regulation of the board, shows and programs that significantly contribute to informing the people;

7. in education:

– Exceptional work and results of educational or instructional work and result in the organization and development of education in general, or some of its fields;

8. in sports:

– Work or the results of extraordinary value of the individual or legal entity, which has been given a significant contribution to the promotion, development and promotion of sports (professional athletes-members of sports organizations and individual professional athletes for outstanding performance in a particular branch of sport, sports experts, specialists in sports and scientists to contribute to the improvement especially valuable field of sports, sports workers to contribute to the organization, development and promotion of sports field);

9. in social and humanitarian work:

– The work of exceptional value and results in social and humanitarian work;

10. creativity in the field of youth:

the most valuable achievements in scientific and artistic work of students, under which are considered independent works that represent the contribution of a particular area of ​​science, the original interpretation of a problem, in part or entirely new solution to the practical application of results of specific scientific, or artistic achievement of the values ​​of stresses, prizes and awards in competitions at home and abroad.

On the occasion of the Holy Trinity may be granted up to 5 awards and charters.

The right to nominate candidates for the award and Charter have all legal and natural persons, if they meet the prescribed requirements, and may itself propose, as well as members of the Assembly, members of City Council and members of the Board of Pozarevac.

Proponents of legal entities submit their headquarters address, and the proponents of natural persons submit their personal information: name, ID number and address.

The proposal shall be submitted in writing with reasons and contains information about the candidate, indicating the address of residence for individuals and addresses of the headquarters for companies, information on work that is proposed and results of the candidate.

With the proposal is submitted and the work that is proposed or certified copy of appropriate documentation, if things work in nature can not be delivered, that after making the award or the charter returned to the proponent.

Suggestions for awards or the city charter shall be submitted to the Registry of City Administration of Pozarevac.

The deadline for submission of proposals for the award or the Charter of Pozarevac on Friday, 18 maj 2012th year.

The decision to award prizes and certificates of Pozarevac by the Board for awarding prizes and the charter of Pozarevac.

Board decision is final.

PRESIDENT OF THE AWARD PRIZE AND CHARTER

MAYOR

Miodrag Milosavljevic, B. Sc. lawyer, mp

Podeli sa drugima: Facebook Twitter