Почетак » Конкурси
 

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града ПожаревцаA public call for proposals for awards and charter of Pozarevac

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА

Награда града Пожаревца додељује се запосленима, приватним предузетницима, младим талентима, индивидуалним пољопривредним произвођачима и грађанима за остварене изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Повеља града Пожаревца додељује се предузећима, установама, државним органима, месним заједницама, удружењима и друштвеним организацијама за изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

Под оствареним изванредним резултатима и достигнућима који су постали доступни јавности, подразумева се:

1. у области привреде:

– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде;

2. у области уметности:

– публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва,

– изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте,

– приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани, или емитовано у радио-телевизијском програму и другим облицима електронских и писаних медија,

– изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија,

– изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;

3. у области науке:

– научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања,

– проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у законом утврђен регистар,

4. у области медицине:

– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене заштите људи;

5. у области архитектуре и урбанизма:

– реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,

– урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;

6. у области новинарства:

– врхунско остварење појединца или правног лица у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот и другим облицима електронских и писаних медија,

– креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана;

7. у области образовања:

– изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства у целини, или у појединим његовим областима;

8. у области спорта:

– рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица, којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти-чланови спортских организација, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);

9. у области социјалног и хуманитарног рада:

– рад или резултати изузетне вредности у области социјалног и хуманитарног рада;

10. у области стваралаштва младих:

највреднија остварења у научном и уметничком раду ученика и студената, под којима се сматрају самостални радови који представљају допринос одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене одређених научних резултата, или уметничко достигнуће које се по вредности посебно истиче, освојене награде и признања на такмичењима у земљи и иностранству.

Поводом Свете Тројице може се доделити највише 5 награда и повеља.

Право предлагања кандидата за награду и повељу имају сва правна и физичка лица, која, уколико испуњавају прописане услове, могу и сама себе предложити, као и одборници Скупштине града, чланови Градског већа града Пожаревца и чланови Одбора.

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта, а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања.

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату, с навођењем адресе становања за физичка лица и адресе седишта за правна лица, податке о делу које се предлаже и резултате рада кандидата .

Уз предлог се доставља и дело које се предлаже, или оверена фотокопија одговарајуће документације, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о награди или повељи на враћа предлагачу.

Предлози за доделу награда или повеље града Пожаревца достављају се писарници Градске управе града Пожаревца.

Рок за достављање предлога за доделу награде или повеље града Пожаревца је петак, 18. мај 2012. године.

Одлуку о додели награде и повеље града Пожаревца доноси Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца.

Одлука Одбора је коначна.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић,дипл. правник,с.р.

CITY POZAREVAC

ASSEMBLY OF THE CITY

COMMITTEE FOR AWARDING PRIZES AND THE CHARTER OF POZAREVAC

PUBLISHED

CALL FOR SUBMISSION OF PROPOSALS

AWARD AWARD CITY CHARTER AND POZAREVAC

ON HOLY TRINITY, DAY OF GLORY OF CITY POZAREVAC

The prize is awarded to the town of Pozarevac employees, private entrepreneurs, young talent, individual farmers and citizens for outstanding results achieved in the work and achievements in the field: the economy, art, science, medicine, architecture and urban planning, journalism, education, sports, contributions in shares social and humanitarian problems, creation of youth and other areas.

The Charter is awarded to the town of Pozarevac enterprises, institutions, government bodies, local communities, associations and social organizations for outstanding performance and achievements in work areas: the economy, art, science, medicine, architecture and urban planning, journalism, education, sports, contributions in shares social and humanitarian problems, creation of youth and other areas.

Under achieved outstanding results and achievements that have become available to the public, to include:

1. in the economy:

– Work or the results of extraordinary value of the individual or entity that received a significant contribution to the promotion, development and improvement of the economy;

2. in the arts:

– Published literary work and creativity,

– Presented work on stage and other space intended for the performance of the work of this kind,

– Showing the film, and radio-television performance in the movie theater, or broadcast of radio and television programs and other forms of electronic and print media,

– Exposed or presented work in a gallery or other space intended for the presentation of works of applied art and creativity, and enhanced visual media,

– Performed music or music-theater work in the concert hall and theater or other space intended for the performance of the work of this kind;

3. in science:

– Scientific achievement or social work, humanities, natural and technical sciences, which results in a new synthesis of existing knowledge and to implement them, which is a contribution to the field of science or the development of new products, methods or technological processes, provided that the published in the scientific and technical literature, relevant scientific journals or other means of public communication,

– Find that under the provisions of the Patent Act, acknowledged and recorded in the register established by law,

4. in the field of medicine:

– Work or the results of extraordinary value of the individual or entity that received a significant contribution to the development and advancement of medicine and health care of people;

5. in the field of architecture and urbanism:

– Work carried out in the field of architecture, urban planning or reconstruction of buildings,

– Urban plans for the concept and methodology, provided they are adopted and their implementation is launched;

6. in the field of journalism:

– The highest achievement of the individual or legal entity in journalism or journalism for a series or more articles, television or radio reports and programs, Newspaper articles on topics relevant to the overall social life and other forms of electronic and print media,

– A creative contribution to the regulation of the board, shows and programs that significantly contribute to informing the people;

7. in education:

– Exceptional work and results of educational or instructional work and result in the organization and development of education in general, or some of its fields;

8. in sports:

– Work or the results of extraordinary value of the individual or legal entity, which has been given a significant contribution to the promotion, development and promotion of sports (professional athletes-members of sports organizations and individual professional athletes for outstanding performance in a particular branch of sport, sports experts, specialists in sports and scientists to contribute to the improvement especially valuable field of sports, sports workers to contribute to the organization, development and promotion of sports field);

9. in social and humanitarian work:

– The work of exceptional value and results in social and humanitarian work;

10. creativity in the field of youth:

the most valuable achievements in scientific and artistic work of students, under which are considered independent works that represent the contribution of a particular area of ​​science, the original interpretation of a problem, in part or entirely new solution to the practical application of results of specific scientific, or artistic achievement of the values ​​of stresses, prizes and awards in competitions at home and abroad.

On the occasion of the Holy Trinity may be granted up to 5 awards and charters.

The right to nominate candidates for the award and Charter have all legal and natural persons, if they meet the prescribed requirements, and may itself propose, as well as members of the Assembly, members of City Council and members of the Board of Pozarevac.

Proponents of legal entities submit their headquarters address, and the proponents of natural persons submit their personal information: name, ID number and address.

The proposal shall be submitted in writing with reasons and contains information about the candidate, indicating the address of residence for individuals and addresses of the headquarters for companies, information on work that is proposed and results of the candidate.

With the proposal is submitted and the work that is proposed or certified copy of appropriate documentation, if things work in nature can not be delivered, that after making the award or the charter returned to the proponent.

Suggestions for awards or the city charter shall be submitted to the Registry of City Administration of Pozarevac.

The deadline for submission of proposals for the award or the Charter of Pozarevac on Friday, 18 maj 2012th year.

The decision to award prizes and certificates of Pozarevac by the Board for awarding prizes and the charter of Pozarevac.

Board decision is final.

PRESIDENT OF THE AWARD PRIZE AND CHARTER

MAYOR

Miodrag Milosavljevic, B. Sc. lawyer, mp

Подели са другима: Facebook Twitter