Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својиниPublic call for submission of the request for use of agricultural land owned by the state

На основу члана 61 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“бр 62/06, 65/08-др закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2015 годину

I.Позивају се образовне установе-школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства ( у даљем тексту: установе) да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Пожаревца за 2015 годину Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве( образовне установе-школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1000 хектара), ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2015 годину.

II Потребна документација:

1.Образац захтева који мора бити читко попуњен у целости, потписан и оверен печатом.

2.Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице ( не старији од 6 месеци);

3. Препис листа непокретности за све катастарске општине, осим за део КО Пожаревац комасација „Поље“ где је потребно доставити оверен препис правноснажног решења-извода о расподели комасационе масе заједно са Извештајем РГЗ-СКН Пожаревац о тренутном стању уписа својине на кат. парцелама расподељеним из комасационе масе у привременом листу непокретности. Препис листа непокретности не сме бити старији од 6 месеци од момента издавања.

4.Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде ( по члану 61 Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Образац захтева може се преузети у канцеларији број 136 Градске управе Пожаревац Дринска број 2 радним данима од 7-15 сати.

Захтев за потребном документацијом предаје се писарници Градске управе Пожаревац у канцеларију број 9 , и препоручено путем поште у затвореној коверти са назнаком на предњој страни „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2015 годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини.

III Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке II овог позива је 30 октобар 2014 године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим.

Заинтересована лица информације могу добити у канцеларији број 136 Градске управе града Пожаревца радним данима од 7-15 сати или на телефон 012/539-648:

IV Овај јавни позив објавити на огласној табли градске управе града Пожаревца, у новинском издању „Реч народа“ Пожаревац, и на интернет страници града Пожаревца www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу члана 61 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“бр 62/06, 65/08-др закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2015 годину

I.Позивају се образовне установе-школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства ( у даљем тексту: установе) да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Пожаревца за 2015 годину Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве( образовне установе-школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1000 хектара), ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2015 годину.

II Потребна документација:

1.Образац захтева који мора бити читко попуњен у целости, потписан и оверен печатом.

2.Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице ( не старији од 6 месеци);

3. Препис листа непокретности за све катастарске општине, осим за део КО Пожаревац комасација „Поље“ где је потребно доставити оверен препис правноснажног решења-извода о расподели комасационе масе заједно са Извештајем РГЗ-СКН Пожаревац о тренутном стању уписа својине на кат. парцелама расподељеним из комасационе масе у привременом листу непокретности. Препис листа непокретности не сме бити старији од 6 месеци од момента издавања.

4.Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде ( по члану 61 Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Образац захтева може се преузети у канцеларији број 136 Градске управе Пожаревац Дринска број 2 радним данима од 7-15 сати.

Захтев за потребном документацијом предаје се писарници Градске управе Пожаревац у канцеларију број 9 , и препоручено путем поште у затвореној коверти са назнаком на предњој страни „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2015 годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини.

III Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке II овог позива је 30 октобар 2014 године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим.

Заинтересована лица информације могу добити у канцеларији број 136 Градске управе града Пожаревца радним данима од 7-15 сати или на телефон 012/539-648:

IV Овај јавни позив објавити на огласној табли градске управе града Пожаревца, у новинском издању „Реч народа“ Пожаревац, и на интернет страници града Пожаревца www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ