Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив за финансирање годишњих програма о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта Public call for annual funding program

На основу члана 7. Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца (  “Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/13), Правилника о изменама и допунама  Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца бр: 01-06-8/2014-12  од  22. 01. 2014. године,и закључка Градског већа града Пожаревца бр. 01-06-12/14-11, од 24. јануара 2014. године

Комисија за спорт града Пожаревца (у даљем тексту: Комисија),  упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање  годишњих   програма из члана 3. став 1.  тачка 1.   Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Пожаревца

I

            Предмет овог позива је расподела средстава  опредељених  у Одлуци о буџету  града Пожаревца за 2014. годину  и то:

–    46.000.000,00 динара на позицији 86. „Дотације спортским организацијама” Економска класификација 481. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. годину  , за реализацију годишњих програма   спортских, односно других удружења   на основу члана 9. и прилога 1.   Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца.

II

             Право учешћа на јавном позиву  за финансирање посебних програма имају:

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета  Града,  на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

– је уписано у регистар код надлежног органа,

– послује на недобитној основи,

– има седиште и своју активност реализује на територији Града,

– није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,

– нема блокаду  пословног  рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,

– није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,

– је директно  одговорно  за припрему  и извођење програма,

– је претходно обављало делатност најмање годину дана,

– је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,

– ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,

–                    има обезбеђен простор за реализацију  програма.

III

             Потребна документација   која   се  подноси  уз пријаву:

 1. План и програм рада за 2014
 2. Фотокопија решења из апр-а
 3. Особа одговорна за  реализацију програма
 4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета града  Пожаревца  – спортских клубова, примењиваће се следећи критеријуми:

 1. Национални и друштвени значај спорта
 2. Национална традиција и традиција спорта у Пожаревцу
 3. Масовност и степен организованости спорта-клуба
 4. Спортски резултати клуба
 5. Медијска популарност у свету
 6. Утицај на учеснике и општи квалитет живота
 7. Посебни интерес града

У  Прилогу бр.1, који је  саставни  део  овог Правилника, садржани су критеријуми за вредновање  програма спортских клубова,  за доделу средстава из буџета Града Пожаревца за област спорта.

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија.

V

            Рок  за  подношење   пријаве  на  јавни позив је 8 дана, од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се       Градском већу града Пожаревца – Комисији за спорт  са назнаком ”Пријава на јавни позив за  финансирање годишњих програма у области спорта   – не отварати” препорученом поштом на адресу: Градско веће  града Пожаревца  за Комисију  за спорт , ул.Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Додатне информације у вези Јавног позива, можете добити  на телефон број 065-8918377- Владимир Петровић

 ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

                                                              др Миодраг Степановић, с.р.

Download ПРИЈАВА – Јавни позив за финансирање годишњих програма

 Јавни позив за финансирање годишњих програма

На основу члана 7. Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца (  “Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/13), Правилника о изменама и допунама  Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца бр: 01-06-8/2014-12  од  22. 01. 2014. године,и закључка Градског већа града Пожаревца бр. 01-06-12/14-11, од 24. јануара 2014. године

Комисија за спорт града Пожаревца (у даљем тексту: Комисија),  упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање  годишњих   програма из члана 3. став 1.  тачка 1.   Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Пожаревца

I

            Предмет овог позива је расподела средстава  опредељених  у Одлуци о буџету  града Пожаревца за 2014. годину  и то:

–    46.000.000,00 динара на позицији 86. „Дотације спортским организацијама” Економска класификација 481. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. годину  , за реализацију годишњих програма   спортских, односно других удружења   на основу члана 9. и прилога 1.   Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца.

II

             Право учешћа на јавном позиву  за финансирање посебних програма имају:

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета  Града,  на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

– је уписано у регистар код надлежног органа,

– послује на недобитној основи,

– има седиште и своју активност реализује на територији Града,

– није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,

– нема блокаду  пословног  рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,

– није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,

– је директно  одговорно  за припрему  и извођење програма,

– је претходно обављало делатност најмање годину дана,

– је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,

– ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,

–                    има обезбеђен простор за реализацију  програма.

III

             Потребна документација   која   се  подноси  уз пријаву:

 1. План и програм рада за 2014
 2. Фотокопија решења из апр-а
 3. Особа одговорна за  реализацију програма
 4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета града  Пожаревца  – спортских клубова, примењиваће се следећи критеријуми:

 1. Национални и друштвени значај спорта
 2. Национална традиција и традиција спорта у Пожаревцу
 3. Масовност и степен организованости спорта-клуба
 4. Спортски резултати клуба
 5. Медијска популарност у свету
 6. Утицај на учеснике и општи квалитет живота
 7. Посебни интерес града

У  Прилогу бр.1, који је  саставни  део  овог Правилника, садржани су критеријуми за вредновање  програма спортских клубова,  за доделу средстава из буџета Града Пожаревца за област спорта.

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија.

V

            Рок  за  подношење   пријаве  на  јавни позив је 8 дана, од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се       Градском већу града Пожаревца – Комисији за спорт  са назнаком ”Пријава на јавни позив за  финансирање годишњих програма у области спорта   – не отварати” препорученом поштом на адресу: Градско веће  града Пожаревца  за Комисију  за спорт , ул.Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Додатне информације у вези Јавног позива, можете добити  на телефон број 065-8918377- Владимир Петровић

 ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

                                                              др Миодраг Степановић, с.р.

Download ПРИЈАВА – Јавни позив за финансирање годишњих програма

 Јавни позив за финансирање годишњих програма

Подели са другима: Facebook Twitter