Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za finansiranje godišnjih programa o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta Public call for annual funding program

Na osnovu člana 7. Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca (  “Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 1/13), Pravilnika o izmenama i dopunama  Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca br: 01-06-8/2014-12  od  22. 01. 2014. godine,i zaključka Gradskog veća grada Požarevca br. 01-06-12/14-11, od 24. januara 2014. godine

Komisija za sport grada Požarevca (u daljem tekstu: Komisija),  upućuje

J A V N I    P O Z I V

za finansiranje  godišnjih   programa iz člana 3. stav 1.  tačka 1.   Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Grada Požarevca

I

            Predmet ovog poziva je raspodela sredstava  opredeljenih  u Odluci o budžetu  grada Požarevca za 2014. godinu  i to:

–    46.000.000,00 dinara na poziciji 86. „Dotacije sportskim organizacijama” Ekonomska klasifikacija 481. Odluke o budžetu grada Požarevca za 2014. godinu  , za realizaciju godišnjih programa   sportskih, odnosno drugih udruženja   na osnovu člana 9. i priloga 1.   Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca.

II

             Pravo učešća na javnom pozivu  za finansiranje posebnih programa imaju:

Nosiocu programa mogu da se dodele sredstva iz budžeta  Grada,  na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:

– je upisano u registar kod nadležnog organa,

– posluje na nedobitnoj osnovi,

– ima sedište i svoju aktivnost realizuje na teritoriji Grada,

– nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,

– nema blokadu  poslovnog  računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,

– nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću,

– je direktno  odgovorno  za pripremu  i izvođenje programa,

– je prethodno obavljalo delatnost najmanje godinu dana,

– je sa uspehom realizovalo odobreni program prethodne godine,

– angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu,

–                    ima obezbeđen prostor za realizaciju  programa.

III

             Potrebna dokumentacija   koja   se  podnosi  uz prijavu:

 1. Plan i program rada za 2014
 2. Fotokopija rešenja iz apr-a
 3. Osoba odgovorna za  realizaciju programa
 4. Broj tekućeg računa kluba ili sportske organizacije

IV

Pri vrednovanju programa za dodelu sredstava iz budžeta grada  Požarevca  – sportskih klubova, primenjivaće se sledeći kriterijumi:

 1. Nacionalni i društveni značaj sporta
 2. Nacionalna tradicija i tradicija sporta u Požarevcu
 3. Masovnost i stepen organizovanosti sporta-kluba
 4. Sportski rezultati kluba
 5. Medijska popularnost u svetu
 6. Uticaj na učesnike i opšti kvalitet života
 7. Posebni interes grada

U  Prilogu br.1, koji je  sastavni  deo  ovog Pravilnika, sadržani su kriterijumi za vrednovanje  programa sportskih klubova,  za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca za oblast sporta.

Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši  Komisija.

V

            Rok  za  podnošenje   prijave  na  javni poziv je 8 dana, od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kanc. Br. 9. Drinska broj 2. Požarevac.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se       Gradskom veću grada Požarevca – Komisiji za sport  sa naznakom ”Prijava na javni poziv za  finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta   – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće  grada Požarevca  za Komisiju  za sport , ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Dodatne informacije u vezi Javnog poziva, možete dobiti  na telefon broj 065-8918377- Vladimir Petrović

 ZAMENIK GRADONAČELNIKA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPORT

                                                              dr Miodrag Stepanović, s.r.

Download PRIJAVA – Javni poziv za finansiranje godišnjih programa

 Javni poziv za finansiranje godišnjih programa

Na osnovu člana 7. Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca (  “Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 1/13), Pravilnika o izmenama i dopunama  Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca br: 01-06-8/2014-12  od  22. 01. 2014. godine,i zaključka Gradskog veća grada Požarevca br. 01-06-12/14-11, od 24. januara 2014. godine

Komisija za sport grada Požarevca (u daljem tekstu: Komisija),  upućuje

J A V N I    P O Z I V

za finansiranje  godišnjih   programa iz člana 3. stav 1.  tačka 1.   Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Grada Požarevca

I

            Predmet ovog poziva je raspodela sredstava  opredeljenih  u Odluci o budžetu  grada Požarevca za 2014. godinu  i to:

–    46.000.000,00 dinara na poziciji 86. „Dotacije sportskim organizacijama” Ekonomska klasifikacija 481. Odluke o budžetu grada Požarevca za 2014. godinu  , za realizaciju godišnjih programa   sportskih, odnosno drugih udruženja   na osnovu člana 9. i priloga 1.   Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca.

II

             Pravo učešća na javnom pozivu  za finansiranje posebnih programa imaju:

Nosiocu programa mogu da se dodele sredstva iz budžeta  Grada,  na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:

– je upisano u registar kod nadležnog organa,

– posluje na nedobitnoj osnovi,

– ima sedište i svoju aktivnost realizuje na teritoriji Grada,

– nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,

– nema blokadu  poslovnog  računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,

– nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću,

– je direktno  odgovorno  za pripremu  i izvođenje programa,

– je prethodno obavljalo delatnost najmanje godinu dana,

– je sa uspehom realizovalo odobreni program prethodne godine,

– angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu,

–                    ima obezbeđen prostor za realizaciju  programa.

III

             Potrebna dokumentacija   koja   se  podnosi  uz prijavu:

 1. Plan i program rada za 2014
 2. Fotokopija rešenja iz apr-a
 3. Osoba odgovorna za  realizaciju programa
 4. Broj tekućeg računa kluba ili sportske organizacije

IV

Pri vrednovanju programa za dodelu sredstava iz budžeta grada  Požarevca  – sportskih klubova, primenjivaće se sledeći kriterijumi:

 1. Nacionalni i društveni značaj sporta
 2. Nacionalna tradicija i tradicija sporta u Požarevcu
 3. Masovnost i stepen organizovanosti sporta-kluba
 4. Sportski rezultati kluba
 5. Medijska popularnost u svetu
 6. Uticaj na učesnike i opšti kvalitet života
 7. Posebni interes grada

U  Prilogu br.1, koji je  sastavni  deo  ovog Pravilnika, sadržani su kriterijumi za vrednovanje  programa sportskih klubova,  za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca za oblast sporta.

Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši  Komisija.

V

            Rok  za  podnošenje   prijave  na  javni poziv je 8 dana, od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kanc. Br. 9. Drinska broj 2. Požarevac.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se       Gradskom veću grada Požarevca – Komisiji za sport  sa naznakom ”Prijava na javni poziv za  finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta   – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće  grada Požarevca  za Komisiju  za sport , ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Dodatne informacije u vezi Javnog poziva, možete dobiti  na telefon broj 065-8918377- Vladimir Petrović

 ZAMENIK GRADONAČELNIKA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPORT

                                                              dr Miodrag Stepanović, s.r.

Download PRIJAVA – Javni poziv za finansiranje godišnjih programa

 Javni poziv za finansiranje godišnjih programa

Podeli sa drugima: Facebook Twitter