Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2020. godini

Na osnovu čl. 6. i 7. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-17/2020- 23 od 28. februara 2020. godine, Komisija za sport Grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija ), raspisuje

J A V N I P O Z I V

za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2020. godini

I

                Predmet ovog poziva je raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 19/19) i to:

2.000.000,00 dinara u okviru Razdela 5. Glava 5.1. Gradska uprava, Programa 14: Razvoj sporta i omladine, Programske klasifikacije 1301-0002, PA: Podrška predškolskom i školskom sportu, Funkcija 810 „Usluge rekreacije i sporta“, pozicija 145 Ekonomska klasifikacija 481911 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije sportskim omladinskim organizacijamaposebni programi u oblasti sporta (predškolski, školski, rekreativni sport):

sportskim organizacijama na osnovu člana 6. i obrasca br. 3. i 4. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17) i to za:

1) obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;

2) unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;

3) sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);

4) racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Grad Požarevac i sportskih objekata u svojini Grada Požarevca kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

II

             Pravo učešća na javnom pozivu za finansiranje posebnih programa imaju nosioci programa na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:

1. je registrovan u skladu sa zakonom,

2. isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi,u skladu sa zakonom,

3. ima sedište i svoju aktivnost realizuje na području Grada,

4. je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa,

5. je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana,

6. da ispunjava, u skladu sa Zakonom o sportu, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti,

7. je sa uspehom realizovao odobreni program, prethodnih godina kao nosilac programa,

8. nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,

9. nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanje budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,

10. nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu,

11. angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu i

12. ima obezbeđen prostor za realizaciju programa,

13. da je podnet od strane ovlašćenog predlagača programa,

14. član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

15. član Sportskog saveza Grada Požarevca.

JAVNI POZIV SE NE ODNOSI NA SUBJEKTE U OBLASTI SPORTA ČIJA SE DELATNOST ODVIJA NA TERITIRIJI GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

III

  Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. predlog projekta u oblasti sporta za 2020. godinu

2. Fotokopija rešenja iz APR-a

3. biografija ovlašćenog lica (koordinatora) projekta

4. broj računa otvoren kod Uprave za trezor

5. licence sportskih stručnjaka (trenera) angažovanih na projektu

6. registracioni listovi (kartice) sportista.

IV

  Predlog programa mora da ispunjava sledeće kriterijume:

1. da sadržinom i kvalitetom program doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta kroz povećanje obuhvata dece, unapređenja zdravlja korisnika, povećanje broja grupa, unapređenja stručnog rada;

2. da je u skladu sa Programom razvoja sporta Grada Požarevca 2017-2020. godina,

3. da se realizuje na području Grada Požarevca,

4. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Gradu Požarevcu tako da se povećava broj sportista, unapređuje stručni rad, povećava obuhvat građana bavljenjem sportom i sl.;

5. da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;

6. da će se realizovati u tekućoj godini.

V

Predlozi godišnjih i posebnih programa podnose se posebno za svakog nosioca programa i za svaku od oblasti potreba i interesa građana iz člana 7. ovog Pravilnika.

Predlog programa sadrži detaljne podatke o:

1) nosiocu programa;

2) oblasti potreba i interese građana u kojoj se ostvaruje program iz člana 7. Pravilnika;

3) učesnicima u realizaciji programa i svojstvu u kome se angažuju;

4) ciljevima i očekivanim rezultatima, uključujući koje će probleme program rešiti i kojim grupama populacije i na koji način će program koristiti;

5) vrsti i sadržini aktivnosti i vremenu i mestu realizacije programa, odnosno obavljanja aktivnosti;

6) finansijskom planu (budžetu) programa, odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova i utvrđenim obračunom ili u paušalnom iznosu;

7) dinamičkom planu upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);

8) načinu unutrašnjeg praćenja i kontrole realizacije programa i evaluacije rezultata;

9) prethodnom i budućem finansiranju nosioca programa i programa.

VI

Predlozi programa razmatraju se ako su ispunjeni sledeći formalni (administrativni) kriterijumi:

1) da su u predlogu programa navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opštih potreba i interesa građana iz člana 7. Pravilnika i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;

2) da je predlog programa podnet na utvrđenom obrascu (aplikacionom formularu), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

3) da je potpun, jasan, precizan i da sadrži verodostojne podatke;

4) da je podnet u propisanom roku.

Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši Komisija.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 8 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

            Obrazac – obrasci prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs), a može se preuzeti i u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac.

            Obrazac – obrasci prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnose se Gradskom veću Grada Požarevca – Komisiji za sport sa naznakom ”Prijava na javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca za Komisiju za sport, ul. Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave. Osoba za kontakt Ana Miljanić – 012-539-621.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPORT

Dragan Nikolić,s.r.

Obrasci

Podeli sa drugima: Facebook Twitter