Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавни позив за финансирање  посебних  програма из области спорта у 2022. години

На основу чл. 6. и 7. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17, 26/20, 16/21, 5/22) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-65/2022-13 од 19.5. 2022. године, Комисија за спорт Града Пожаревца (у даљем тексту: Комисија ), расписује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање  посебних  програма из области спорта у 2022. години

 

I

            Предмет овог позива је расподела средстава  опредељених  Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21) и то:

 • 2.75000,00 динара у оквиру Раздела 5, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмске класификацијa 1301-0002, ПА: Подршка предшколском и школском спорту, Функција 810 „Услуге рекреације и спорта“, позиција 134, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – дотације спортским омладинским организацијама – посебни програми у области спорта (предшколски, школски, рекреативни спорт):

– спортским организацијама  на  основу  члана 6. и обрасца бр. 3. и 4. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17, 26/20, 16/21, 5/22) и то за:

1) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

2) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

3) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

4)  рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Град Пожаревац и спортских објеката у својини Града Пожаревца кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

II

             Право учешћа на јавном позиву  за финансирање посебних програма имају носиоци програма на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

 1. је регистрован у складу са законом,
 2. искључиво или претежно послује на недобитној основи,у складу са законом,
 3. има седиште и своју активност реализује на подручју Града,
 4. је директно одговоран за припрему и извођење програма,
 5. је претходно обављао делатност најмање годину дана,
 6. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности,
 7. је са успехом реализовао одобрени програм, претходних година као носилац програма,
 8. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 9. нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 10. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту,
 11. ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту и
 12. има обезбеђен простор за реализацију програма,
 13. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма,
 14. члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта;
 15. члан Спортског савеза Града Пожаревца.

ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

III

   Потребна документација   која  се  подноси  уз пријаву:

 1. предлог пројекта у области спорта за 2022. годину
 2. Фотокопија решења из АПР-а
 3. биографија овлашћеног лица (координатора) пројекта
 4. број рачуна отворен код Управе за трезор
 5. лиценце спортских стручњака (тренера) ангажованих на пројекту
 6. регистрациони листови (картице) спортиста
 7. наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за спортска удружења која су у 2021. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца) у два примерка;
 8. изјаву подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у два примерка;
 9. изјаву о непостојању сукоба интереса, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом удружења, у два примерка;
 10. интерни акт о антикорупцијској политици, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења, у два примерка.

IV

     Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:

 

 1. да садржином и квалитетом програм доприноси остваривању општег интереса у области спорта кроз повећање обухвата деце, унапређења здравља корисника, повећање броја група, унапређења стручног рада;
 2. да се реализује на подручју Града Пожаревца,
 3. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Граду Пожаревцу тако да се повећава број спортиста, унапређује стручни рад, повећава обухват грађана бављењем спортом и сл.;
 4. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 5. да ће се реализовати у текућој години.

V

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана  7. овог Правилника.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

 • носиоцу програма;
 • области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана Правилника;
 • учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 • циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 • врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 • финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 • динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 • начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
 • претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.

VI

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални (административни) критеријуми:

 • да су у предлогу програма наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана Правилника и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 • да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
 • да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
 • да је поднет у прописаном року.

            Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија.

            Рок  за  подношење  пријава  на  јавни позив је 8 дана  од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

            Образац – обрасци пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs), а може се преузети и у писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац.

Саставни део обрасца пријаве су: Образац 3. и Образац 4, Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, Изјава о непостојању сукоба интереса и Интерни акт о антикорупцијској политици (све у два примерка).

            Образац – обрасци пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подносе се Градском већу Града Пожаревца – Комисији за спорт са назнаком “Пријава на јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта   –  не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градско веће  Града Пожаревца за Комисију за спорт, ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе. Особа за контакт Милан Јовић – 012-539-621.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

Милан Јовић, мастер проф. физичког васпитања и спорта с.р.