Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni poziv za finansiranje  posebnih  programa iz oblasti sporta u 2022. godini

Na osnovu čl. 6. i 7. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17, 26/20, 16/21, 5/22) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-65/2022-13 od 19.5. 2022. godine, Komisija za sport Grada Požarevca (u daljem tekstu: Komisija ), raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za finansiranje  posebnih  programa iz oblasti sporta u 2022. godini

 

I

            Predmet ovog poziva je raspodela sredstava  opredeljenih  Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/21) i to:

 • 2.75000,00 dinara u okviru Razdela 5, Program 14: Razvoj sporta i omladine, Programske klasifikacija 1301-0002, PA: Podrška predškolskom i školskom sportu, Funkcija 810 „Usluge rekreacije i sporta“, pozicija 134, Еkonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije sportskim omladinskim organizacijama – posebni programi u oblasti sporta (predškolski, školski, rekreativni sport):

– sportskim organizacijama  na  osnovu  člana 6. i obrasca br. 3. i 4. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17, 26/20, 16/21, 5/22) i to za:

1) obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;

2) unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;

3) sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);

4)  racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Grad Požarevac i sportskih objekata u svojini Grada Požarevca kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

II

             Pravo učešća na javnom pozivu  za finansiranje posebnih programa imaju nosioci programa na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:

 1. je registrovan u skladu sa zakonom,
 2. isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi,u skladu sa zakonom,
 3. ima sedište i svoju aktivnost realizuje na području Grada,
 4. je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa,
 5. je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana,
 6. da ispunjava, u skladu sa Zakonom o sportu, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti,
 7. je sa uspehom realizovao odobreni program, prethodnih godina kao nosilac programa,
 8. nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,
 9. nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanje budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,
 10. nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu,
 11. angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu i
 12. ima obezbeđen prostor za realizaciju programa,
 13. da je podnet od strane ovlašćenog predlagača programa,
 14. član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;
 15. član Sportskog saveza Grada Požarevca.

JAVNI POZIV SЕ NЕ ODNOSI NA SUBJЕKTЕ U OBLASTI SPORTA  ČIJA SЕ DЕLATNOST ODVIJA NA TЕRITIRIJI GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC

III

   Potrebna dokumentacija   koja  se  podnosi  uz prijavu:

 1. predlog projekta u oblasti sporta za 2022. godinu
 2. Fotokopija rešenja iz APR-a
 3. biografija ovlašćenog lica (koordinatora) projekta
 4. broj računa otvoren kod Uprave za trezor
 5. licence sportskih stručnjaka (trenera) angažovanih na projektu
 6. registracioni listovi (kartice) sportista
 7. narativni izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine (za sportska udruženja koja su u 2021. godini realizovala programe / projekte sredstvima iz budžeta Grada Požarevca) u dva primerka;
 8. izjavu podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja, u dva primerka;
 9. izjavu o nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane odgovornog lica i overenu pečatom udruženja, u dva primerka;
 10. interni akt o antikorupcijskoj politici, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja, u dva primerka.

IV

     Predlog programa mora da ispunjava sledeće kriterijume:

 

 1. da sadržinom i kvalitetom program doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta kroz povećanje obuhvata dece, unapređenja zdravlja korisnika, povećanje broja grupa, unapređenja stručnog rada;
 2. da se realizuje na području Grada Požarevca,
 3. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Gradu Požarevcu tako da se povećava broj sportista, unapređuje stručni rad, povećava obuhvat građana bavljenjem sportom i sl.;
 4. da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 5. da će se realizovati u tekućoj godini.

V

Predlozi godišnjih i posebnih programa podnose se posebno za svakog nosioca programa i za svaku od oblasti potreba i interesa građana iz člana  7. ovog Pravilnika.

Predlog programa sadrži detaljne podatke o:

 • nosiocu programa;
 • oblasti potreba i interese građana u kojoj se ostvaruje program iz člana Pravilnika;
 • učesnicima u realizaciji programa i svojstvu u kome se angažuju;
 • ciljevima i očekivanim rezultatima, uključujući koje će probleme program rešiti i kojim grupama populacije i na koji način će program koristiti;
 • vrsti i sadržini aktivnosti i vremenu i mestu realizacije programa, odnosno obavljanja aktivnosti;
 • finansijskom planu (budžetu) programa, odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova i utvrđenim obračunom ili u paušalnom iznosu;
 • dinamičkom planu upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);
 • načinu unutrašnjeg praćenja i kontrole realizacije programa i evaluacije rezultata;
 • prethodnom i budućem finansiranju nosioca programa i programa.

VI

Predlozi programa razmatraju se ako su ispunjeni sledeći formalni (administrativni) kriterijumi:

 • da su u predlogu programa navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opštih potreba i interesa građana iz člana Pravilnika i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;
 • da je predlog programa podnet na utvrđenom obrascu (aplikacionom formularu), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.
 • da je potpun, jasan, precizan i da sadrži verodostojne podatke;
 • da je podnet u propisanom roku.

            Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši  Komisija.

            Rok  za  podnošenje  prijava  na  javni poziv je 8 dana  od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

            Obrazac – obrasci prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs), a može se preuzeti i u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac.

Sastavni deo obrasca prijave su: Obrazac 3. i Obrazac 4, Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, Izjava o nepostojanju sukoba interesa i Interni akt o antikorupcijskoj politici (sve u dva primerka).

            Obrazac – obrasci prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnose se Gradskom veću Grada Požarevca – Komisiji za sport sa naznakom “Prijava na javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta   –  ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće  Grada Požarevca za Komisiju za sport, ul. Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave. Osoba za kontakt Milan Jović – 012-539-621.

PRЕDSЕDNIK KOMISIJЕ ZA SPORT

Milan Jović, master prof. fizičkog vaspitanja i sporta s.r.