Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавни позив за финансирање посебних програма у области спортаЈавни позив за финансирање посебних програма у области спорта

На основу члана 14. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца, Комисија за спорт , уз сагласност градоначелника града Пожаревца, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање посебних програма из члана 3. став 1. тачка 2. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Пожаревца

I


Предмет овог позива је расподела средстава у износу од 8.000,000,00 динара опредељених у Одлуци о буџету града Пожаревца за 2013. годину и то:

6.000.000,00 динара на позицији 91 „Дотације за омладински спорт“ Економска класификација 481. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину се додељују спортским организацијама на основу члана 12. и прилога бр.2 и 3 Правилника за остваривање посебних програма из области спорта на територији града Пожаревца.

2.000.000,00 динара на позицији 90. економској класификацији 481. „Дотације спортским организацијама“ Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину се додељују за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца на основу прилога 2. из Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца.

II

Право учешћа на јавном позиву за финансирање посебних програма имају:
Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:
– је уписано у регистар код надлежног органа,
– послује на недобитној основи,
– има седиште и своју активност реализује на територији Града,
– није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
– нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
– није у последње две године правноснажном одлу ком кажњено за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,
– је директно одговорно за припрему и извођење програма,
– је претходно обављало делатност најмање годину дана,
– је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,
– ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,
има обезбеђен простор за реализацију програма.

III

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

1. План и програм рада за 2013
2. Фотокопија решења из апр-а
3. Особа одговорна за реализацију програма
4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета града Пожаревца – Спорт за све(рекреативни спорт за све, посебно за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом), примењиваће се следећи критеријуми:
– I квалитет понуђеног програма
Квалитет понуђеног програма мора да садржи:
1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
3. референтност и стручност носиоца програма;
4. мерљивост односа резултата и уложених средстава;
5. одрживост програма;
– II традиција
– III масовност
– IV заступљеност на такмичењима у Србији и иностранству
– V организација такмичења
– VI сарадња са спортским организацијама
У Прилогу бр 2 који је саставни део Правилника за остваривање посебних програма из области спорта на територији града Пожаревца су критеријуми за вредновање програма за доделу средстава из буџета града Пожаревац – Спорт за све (рекреативни спорт за све, посебно за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом).
Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши Комисија за спорт (у даљем тексту: Комисија ) коју образује и именује Градско веће.
Чланови комисије из става 1. овог члана именују се из реда спортских стручњака.

V

Рок за подношење пријаве на јавни позив је 15 дана (петнаест дана) од дана обљављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Градском већу града Пожаревца – Комисији за спорт са назнаком “Пријава на јавни позив за програме у области спорта – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градско веће града Пожаревца за Комисију за спорт , ул.Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

У Пожаревцу,
дана 11. 02. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ
Александар Ђокић,с.р.

 Пријавни образац („pdf“ документ)

 Пријавни образац („word“ документ)На основу члана 14. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца, Комисија за спорт , уз сагласност градоначелника града Пожаревца, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање посебних програма из члана 3. став 1. тачка 2. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Пожаревца

I


Предмет овог позива је расподела средстава у износу од 8.000,000,00 динара опредељених у Одлуци о буџету града Пожаревца за 2013. годину и то:

6.000.000,00 динара на позицији 91 „Дотације за омладински спорт“ Економска класификација 481. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину се додељују спортским организацијама на основу члана 12. и прилога бр.2 и 3 Правилника за остваривање посебних програма из области спорта на територији града Пожаревца.

2.000.000,00 динара на позицији 90. економској класификацији 481. „Дотације спортским организацијама“ Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину се додељују за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца на основу прилога 2. из Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца.

II

Право учешћа на јавном позиву за финансирање посебних програма имају:
Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:
– је уписано у регистар код надлежног органа,
– послује на недобитној основи,
– има седиште и своју активност реализује на територији Града,
– није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
– нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
– није у последње две године правноснажном одлу ком кажњено за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,
– је директно одговорно за припрему и извођење програма,
– је претходно обављало делатност најмање годину дана,
– је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,
– ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,
има обезбеђен простор за реализацију програма.

III

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

1. План и програм рада за 2013
2. Фотокопија решења из апр-а
3. Особа одговорна за реализацију програма
4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета града Пожаревца – Спорт за све(рекреативни спорт за све, посебно за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом), примењиваће се следећи критеријуми:
– I квалитет понуђеног програма
Квалитет понуђеног програма мора да садржи:
1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
3. референтност и стручност носиоца програма;
4. мерљивост односа резултата и уложених средстава;
5. одрживост програма;
– II традиција
– III масовност
– IV заступљеност на такмичењима у Србији и иностранству
– V организација такмичења
– VI сарадња са спортским организацијама
У Прилогу бр 2 који је саставни део Правилника за остваривање посебних програма из области спорта на територији града Пожаревца су критеријуми за вредновање програма за доделу средстава из буџета града Пожаревац – Спорт за све (рекреативни спорт за све, посебно за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом).
Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши Комисија за спорт (у даљем тексту: Комисија ) коју образује и именује Градско веће.
Чланови комисије из става 1. овог члана именују се из реда спортских стручњака.

V

Рок за подношење пријаве на јавни позив је 15 дана (петнаест дана) од дана обљављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Градском већу града Пожаревца – Комисији за спорт са назнаком “Пријава на јавни позив за програме у области спорта – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градско веће града Пожаревца за Комисију за спорт , ул.Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

У Пожаревцу,
дана 11. 02. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ
Александар Ђокић,с.р.

 Пријавни образац („pdf“ документ)

 Пријавни образац („word“ документ)