Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sportaJavni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta

Na osnovu člana 14. Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca, Komisija za sport , uz saglasnost gradonačelnika grada Požarevca, upućuje

JAVNI POZIV

za finansiranje posebnih programa iz člana 3. stav 1. tačka 2. Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Grada Požarevca

I


Predmet ovog poziva je raspodela sredstava u iznosu od 8.000,000,00 dinara opredeljenih u Odluci o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu i to:

6.000.000,00 dinara na poziciji 91 „Dotacije za omladinski sport“ Ekonomska klasifikacija 481. Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu se dodeljuju sportskim organizacijama na osnovu člana 12. i priloga br.2 i 3 Pravilnika za ostvarivanje posebnih programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca.

2.000.000,00 dinara na poziciji 90. ekonomskoj klasifikaciji 481. „Dotacije sportskim organizacijama“ Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu se dodeljuju za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca na osnovu priloga 2. iz Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca.

II

Pravo učešća na javnom pozivu za finansiranje posebnih programa imaju:
Nosiocu programa mogu da se dodele sredstva iz budžeta Grada, na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:
– je upisano u registar kod nadležnog organa,
– posluje na nedobitnoj osnovi,
– ima sedište i svoju aktivnost realizuje na teritoriji Grada,
– nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,
– nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,
– nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlu kom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću,
– je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa,
– je prethodno obavljalo delatnost najmanje godinu dana,
– je sa uspehom realizovalo odobreni program prethodne godine,
– angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu,
ima obezbeđen prostor za realizaciju programa.

III

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. Plan i program rada za 2013
2. Fotokopija rešenja iz apr-a
3. Osoba odgovorna za realizaciju programa
4. Broj tekućeg računa kluba ili sportske organizacije

IV

Pri vrednovanju programa za dodelu sredstava iz budžeta grada Požarevca – Sport za sve(rekreativni sport za sve, posebno za decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom), primenjivaće se sledeći kriterijumi:
– I kvalitet ponuđenog programa
Kvalitet ponuđenog programa mora da sadrži:
1. realan finansijski plan i odnos svih izvora finansiranja;
2. otvorenost i dostupnost aktivnosti predviđenih programom;
3. referentnost i stručnost nosioca programa;
4. merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava;
5. održivost programa;
– II tradicija
– III masovnost
– IV zastupljenost na takmičenjima u Srbiji i inostranstvu
– V organizacija takmičenja
– VI saradnja sa sportskim organizacijama
U Prilogu br 2 koji je sastavni deo Pravilnika za ostvarivanje posebnih programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca su kriterijumi za vrednovanje programa za dodelu sredstava iz budžeta grada Požarevac – Sport za sve (rekreativni sport za sve, posebno za decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom).
Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši Komisija za sport (u daljem tekstu: Komisija ) koju obrazuje i imenuje Gradsko veće.
Članovi komisije iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda sportskih stručnjaka.

V

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 15 dana (petnaest dana) od dana obljavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kanc. Br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom veću grada Požarevca – Komisiji za sport sa naznakom “Prijava na javni poziv za programe u oblasti sporta – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće grada Požarevca za Komisiju za sport , ul.Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

U Požarevcu,
dana 11. 02. 2013.godine

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPORT
Aleksandar Đokić,s.r.

 Prijavni obrazac („pdf“ dokument)

 Prijavni obrazac („word“ dokument)Na osnovu člana 14. Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca, Komisija za sport , uz saglasnost gradonačelnika grada Požarevca, upućuje

JAVNI POZIV

za finansiranje posebnih programa iz člana 3. stav 1. tačka 2. Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Grada Požarevca

I


Predmet ovog poziva je raspodela sredstava u iznosu od 8.000,000,00 dinara opredeljenih u Odluci o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu i to:

6.000.000,00 dinara na poziciji 91 „Dotacije za omladinski sport“ Ekonomska klasifikacija 481. Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu se dodeljuju sportskim organizacijama na osnovu člana 12. i priloga br.2 i 3 Pravilnika za ostvarivanje posebnih programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca.

2.000.000,00 dinara na poziciji 90. ekonomskoj klasifikaciji 481. „Dotacije sportskim organizacijama“ Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu se dodeljuju za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca na osnovu priloga 2. iz Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca.

II

Pravo učešća na javnom pozivu za finansiranje posebnih programa imaju:
Nosiocu programa mogu da se dodele sredstva iz budžeta Grada, na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:
– je upisano u registar kod nadležnog organa,
– posluje na nedobitnoj osnovi,
– ima sedište i svoju aktivnost realizuje na teritoriji Grada,
– nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,
– nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,
– nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlu kom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću,
– je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa,
– je prethodno obavljalo delatnost najmanje godinu dana,
– je sa uspehom realizovalo odobreni program prethodne godine,
– angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu,
ima obezbeđen prostor za realizaciju programa.

III

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. Plan i program rada za 2013
2. Fotokopija rešenja iz apr-a
3. Osoba odgovorna za realizaciju programa
4. Broj tekućeg računa kluba ili sportske organizacije

IV

Pri vrednovanju programa za dodelu sredstava iz budžeta grada Požarevca – Sport za sve(rekreativni sport za sve, posebno za decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom), primenjivaće se sledeći kriterijumi:
– I kvalitet ponuđenog programa
Kvalitet ponuđenog programa mora da sadrži:
1. realan finansijski plan i odnos svih izvora finansiranja;
2. otvorenost i dostupnost aktivnosti predviđenih programom;
3. referentnost i stručnost nosioca programa;
4. merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava;
5. održivost programa;
– II tradicija
– III masovnost
– IV zastupljenost na takmičenjima u Srbiji i inostranstvu
– V organizacija takmičenja
– VI saradnja sa sportskim organizacijama
U Prilogu br 2 koji je sastavni deo Pravilnika za ostvarivanje posebnih programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca su kriterijumi za vrednovanje programa za dodelu sredstava iz budžeta grada Požarevac – Sport za sve (rekreativni sport za sve, posebno za decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom).
Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši Komisija za sport (u daljem tekstu: Komisija ) koju obrazuje i imenuje Gradsko veće.
Članovi komisije iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda sportskih stručnjaka.

V

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 15 dana (petnaest dana) od dana obljavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kanc. Br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom veću grada Požarevca – Komisiji za sport sa naznakom “Prijava na javni poziv za programe u oblasti sporta – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće grada Požarevca za Komisiju za sport , ul.Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

U Požarevcu,
dana 11. 02. 2013.godine

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPORT
Aleksandar Đokić,s.r.

 Prijavni obrazac („pdf“ dokument)

 Prijavni obrazac („word“ dokument)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter