Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za finansiranje posebnih programa o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta Public call for funding for specific programs

Na osnovu člana 7. Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca (  “Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 1/13), Pravilnika o izmenama i dopunama  Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca br: 01-06-8/2014-12  od 22. 01. 2014. Godine i zaključka Gradskog veća grada Požarevca br. 01-06-12/2014-11 od 24. januara 2014. godine

Komisija za sport grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija ), upućuje

J A V N I    P O Z I V

za finansiranje   posebnih  programa iz člana 3. stav 1.  tačka  2.  Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Grada Požarevca

I

            Predmet ovog poziva je raspodela sredstava  opredeljenih  u Odluci o budžetu  grada Požarevca za 2014. godinu  i to:

–                    6.000.000,00 dinara na poziciji 87. „Dotacije za omladinski sport” Ekonomska klasifikacija 481. Odluke o budžetu grada Požarevca za 2014. godinu na   osnovu člana 3. stav 1. tačka 2. ( posebni programi ),  i to:

1. sportskim organizacijama  na   osnovu  člana 12.  i priloga br.2 i 3   Pravilnika  o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca

2. sport za sve  ( rekreativni sport za sve, posebno za decu, omladinu , žene i osobe sa invaliditetom)  na osnovu člana 15  i priloga 2. iz Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca.

II

             Pravo učešća na javnom pozivu  za finansiranje posebnih programa imaju:

Nosiocu programa mogu da se dodele sredstva iz budžeta  Grada,  na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:

– je upisano u registar kod nadležnog organa,

– posluje na nedobitnoj osnovi,

– ima sedište i svoju aktivnost realizuje na teritoriji Grada,

– nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,

– nema blokadu  poslovnog  računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,

– nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću,

– je direktno  odgovorno  za pripremu  i izvođenje programa,

– je prethodno obavljalo delatnost najmanje godinu dana,

– je sa uspehom realizovalo odobreni program prethodne godine,

– angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu,

–                    ima obezbeđen prostor za realizaciju  programa.

III

             Potrebna dokumentacija   koja   se    podnosi  uz prijavu:

 1. Plan i program rada za 2014. godinu
 2. Fotokopija rešenja iz apr-a
 3. Osoba odgovorna za  realizaciju programa
 4. Broj tekućeg računa kluba ili sportske organizacije

IV

            Pri vrednovanju programa za dodelu sredstava iz budžeta grada  Požarevca  – Sport za sve(rekreativni sport za sve,  posebno  za decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom), primenjivaće se sledeći kriterijumi:

–  I kvalitet ponuđenog programa

Kvalitet ponuđenog programa mora da sadrži:

 1.  realan  finansijski  plan  i odnos svih izvora finansiranja;
 2.   otvorenost  i  dostupnost aktivnosti predviđenih programom;
 3.   referentnost  i  stručnost nosioca programa;
 4.   merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava;
 5.  održivost programa;

– II tradicija

– III masovnost

– IV    zastupljenost   na   takmičenjima    u Srbiji i inostranstvu

– V organizacija takmičenja

– VI saradnja sa sportskim organizacijama

U  Prilogu br 2   koji je sastavni  deo  Pravilnika za ostvarivanje posebnih programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca su kriterijumi za vrednovanje programa za dodelu sredstava iz budžeta grada Požarevac  – Sport za sve (rekreativni  sport za  sve,   posebno   za  decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom).

Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši  Komisija.

V

            Rok  za  podnošenje   prijave  na  javni poziv je 8 dana,  od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kanc. Br. 9. Drinska broj 2. Požarevac.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se       Gradskom veću grada Požarevca – Komisiji za sport  sa naznakom ”Prijava na javni poziv za  finansiranje posebnih programa u oblasti sporta   – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće  grada Požarevca  za Komisiju  za sport , ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Dodatne informacije u vezi Javnog poziva, možete dobiti  na telefon broj 065-8918377- Vladimir Petrović

ZAMENIK GRADONAČELNIKA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPORT

                                                                     dr Miodrag Stepanović, s.r.

Download Prijavni obrazac – Javni poziv za finansiranje posebnih programa

 Javni poziv za finansiranje posebnih programa

Na osnovu člana 7. Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca (  “Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 1/13), Pravilnika o izmenama i dopunama  Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca br: 01-06-8/2014-12  od 22. 01. 2014. Godine i zaključka Gradskog veća grada Požarevca br. 01-06-12/2014-11 od 24. januara 2014. godine

Komisija za sport grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija ), upućuje

J A V N I    P O Z I V

za finansiranje   posebnih  programa iz člana 3. stav 1.  tačka  2.  Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Grada Požarevca

I

            Predmet ovog poziva je raspodela sredstava  opredeljenih  u Odluci o budžetu  grada Požarevca za 2014. godinu  i to:

–                    6.000.000,00 dinara na poziciji 87. „Dotacije za omladinski sport” Ekonomska klasifikacija 481. Odluke o budžetu grada Požarevca za 2014. godinu na   osnovu člana 3. stav 1. tačka 2. ( posebni programi ),  i to:

1. sportskim organizacijama  na   osnovu  člana 12.  i priloga br.2 i 3   Pravilnika  o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca

2. sport za sve  ( rekreativni sport za sve, posebno za decu, omladinu , žene i osobe sa invaliditetom)  na osnovu člana 15  i priloga 2. iz Pravilnika o obezbeđivanju  sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta   na teritoriji grada Požarevca.

II

             Pravo učešća na javnom pozivu  za finansiranje posebnih programa imaju:

Nosiocu programa mogu da se dodele sredstva iz budžeta  Grada,  na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:

– je upisano u registar kod nadležnog organa,

– posluje na nedobitnoj osnovi,

– ima sedište i svoju aktivnost realizuje na teritoriji Grada,

– nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,

– nema blokadu  poslovnog  računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,

– nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću,

– je direktno  odgovorno  za pripremu  i izvođenje programa,

– je prethodno obavljalo delatnost najmanje godinu dana,

– je sa uspehom realizovalo odobreni program prethodne godine,

– angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu,

–                    ima obezbeđen prostor za realizaciju  programa.

III

             Potrebna dokumentacija   koja   se    podnosi  uz prijavu:

 1. Plan i program rada za 2014. godinu
 2. Fotokopija rešenja iz apr-a
 3. Osoba odgovorna za  realizaciju programa
 4. Broj tekućeg računa kluba ili sportske organizacije

IV

            Pri vrednovanju programa za dodelu sredstava iz budžeta grada  Požarevca  – Sport za sve(rekreativni sport za sve,  posebno  za decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom), primenjivaće se sledeći kriterijumi:

–  I kvalitet ponuđenog programa

Kvalitet ponuđenog programa mora da sadrži:

 1.  realan  finansijski  plan  i odnos svih izvora finansiranja;
 2.   otvorenost  i  dostupnost aktivnosti predviđenih programom;
 3.   referentnost  i  stručnost nosioca programa;
 4.   merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava;
 5.  održivost programa;

– II tradicija

– III masovnost

– IV    zastupljenost   na   takmičenjima    u Srbiji i inostranstvu

– V organizacija takmičenja

– VI saradnja sa sportskim organizacijama

U  Prilogu br 2   koji je sastavni  deo  Pravilnika za ostvarivanje posebnih programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca su kriterijumi za vrednovanje programa za dodelu sredstava iz budžeta grada Požarevac  – Sport za sve (rekreativni  sport za  sve,   posebno   za  decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom).

Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši  Komisija.

V

            Rok  za  podnošenje   prijave  na  javni poziv je 8 dana,  od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se podići i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kanc. Br. 9. Drinska broj 2. Požarevac.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se       Gradskom veću grada Požarevca – Komisiji za sport  sa naznakom ”Prijava na javni poziv za  finansiranje posebnih programa u oblasti sporta   – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće  grada Požarevca  za Komisiju  za sport , ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Dodatne informacije u vezi Javnog poziva, možete dobiti  na telefon broj 065-8918377- Vladimir Petrović

ZAMENIK GRADONAČELNIKA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPORT

                                                                     dr Miodrag Stepanović, s.r.

Download Prijavni obrazac – Javni poziv za finansiranje posebnih programa

 Javni poziv za finansiranje posebnih programa

Podeli sa drugima: Facebook Twitter