Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив за финансирање посебних програма о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта Public call for funding for specific programs

На основу члана 7. Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца (  “Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/13), Правилника о изменама и допунама  Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца бр: 01-06-8/2014-12  од 22. 01. 2014. Године и закључка Градског већа града Пожаревца бр. 01-06-12/2014-11 од 24. јануара 2014. године

Комисија за спорт града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија ), упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање   посебних  програма из члана 3. став 1.  тачка  2.  Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Пожаревца

I

            Предмет овог позива је расподела средстава  опредељених  у Одлуци о буџету  града Пожаревца за 2014. годину  и то:

–                    6.000.000,00 динара на позицији 87. „Дотације за омладински спорт” Економска класификација 481. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. годину на   основу члана 3. став 1. тачка 2. ( посебни програми ),  и то:

1. спортским организацијама  на   основу  члана 12.  и прилога бр.2 и 3   Правилника  о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца

2. спорт за све  ( рекреативни спорт за све, посебно за децу, омладину , жене и особе са инвалидитетом)  на основу члана 15  и прилога 2. из Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца.

II

             Право учешћа на јавном позиву  за финансирање посебних програма имају:

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета  Града,  на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

– је уписано у регистар код надлежног органа,

– послује на недобитној основи,

– има седиште и своју активност реализује на територији Града,

– није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,

– нема блокаду  пословног  рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,

– није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,

– је директно  одговорно  за припрему  и извођење програма,

– је претходно обављало делатност најмање годину дана,

– је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,

– ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,

–                    има обезбеђен простор за реализацију  програма.

III

             Потребна документација   која   се    подноси  уз пријаву:

 1. План и програм рада за 2014. годину
 2. Фотокопија решења из апр-а
 3. Особа одговорна за  реализацију програма
 4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

IV

            При вредновању програма за доделу средстава из буџета града  Пожаревца  – Спорт за све(рекреативни спорт за све,  посебно  за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом), примењиваће се следећи критеријуми:

–  I квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 1.  реалан  финансијски  план  и однос свих извора финансирања;
 2.   отвореност  и  доступност активности предвиђених програмом;
 3.   референтност  и  стручност носиоца програма;
 4.   мерљивост односа резултата и уложених средстава;
 5.  одрживост програма;

– II традиција

– III масовност

– IV    заступљеност   на   такмичењима    у Србији и иностранству

– V организација такмичења

– VI сарадња са спортским организацијама

У  Прилогу бр 2   који је саставни  део  Правилника за остваривање посебних програма из области спорта на територији града Пожаревца су критеријуми за вредновање програма за доделу средстава из буџета града Пожаревац  – Спорт за све (рекреативни  спорт за  све,   посебно   за  децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом).

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија.

V

            Рок  за  подношење   пријаве  на  јавни позив је 8 дана,  од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се       Градском већу града Пожаревца – Комисији за спорт  са назнаком ”Пријава на јавни позив за  финансирање посебних програма у области спорта   – не отварати” препорученом поштом на адресу: Градско веће  града Пожаревца  за Комисију  за спорт , ул.Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Додатне информације у вези Јавног позива, можете добити  на телефон број 065-8918377- Владимир Петровић

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

                                                                     др Миодраг Степановић, с.р.

Download Пријавни образац – Јавни позив за финансирање посебних програма

 Јавни позив за финансирање посебних програма

На основу члана 7. Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца (  “Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/13), Правилника о изменама и допунама  Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца бр: 01-06-8/2014-12  од 22. 01. 2014. Године и закључка Градског већа града Пожаревца бр. 01-06-12/2014-11 од 24. јануара 2014. године

Комисија за спорт града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија ), упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање   посебних  програма из члана 3. став 1.  тачка  2.  Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Пожаревца

I

            Предмет овог позива је расподела средстава  опредељених  у Одлуци о буџету  града Пожаревца за 2014. годину  и то:

–                    6.000.000,00 динара на позицији 87. „Дотације за омладински спорт” Економска класификација 481. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. годину на   основу члана 3. став 1. тачка 2. ( посебни програми ),  и то:

1. спортским организацијама  на   основу  члана 12.  и прилога бр.2 и 3   Правилника  о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца

2. спорт за све  ( рекреативни спорт за све, посебно за децу, омладину , жене и особе са инвалидитетом)  на основу члана 15  и прилога 2. из Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца.

II

             Право учешћа на јавном позиву  за финансирање посебних програма имају:

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета  Града,  на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

– је уписано у регистар код надлежног органа,

– послује на недобитној основи,

– има седиште и своју активност реализује на територији Града,

– није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,

– нема блокаду  пословног  рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,

– није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,

– је директно  одговорно  за припрему  и извођење програма,

– је претходно обављало делатност најмање годину дана,

– је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,

– ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,

–                    има обезбеђен простор за реализацију  програма.

III

             Потребна документација   која   се    подноси  уз пријаву:

 1. План и програм рада за 2014. годину
 2. Фотокопија решења из апр-а
 3. Особа одговорна за  реализацију програма
 4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

IV

            При вредновању програма за доделу средстава из буџета града  Пожаревца  – Спорт за све(рекреативни спорт за све,  посебно  за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом), примењиваће се следећи критеријуми:

–  I квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 1.  реалан  финансијски  план  и однос свих извора финансирања;
 2.   отвореност  и  доступност активности предвиђених програмом;
 3.   референтност  и  стручност носиоца програма;
 4.   мерљивост односа резултата и уложених средстава;
 5.  одрживост програма;

– II традиција

– III масовност

– IV    заступљеност   на   такмичењима    у Србији и иностранству

– V организација такмичења

– VI сарадња са спортским организацијама

У  Прилогу бр 2   који је саставни  део  Правилника за остваривање посебних програма из области спорта на територији града Пожаревца су критеријуми за вредновање програма за доделу средстава из буџета града Пожаревац  – Спорт за све (рекреативни  спорт за  све,   посебно   за  децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом).

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија.

V

            Рок  за  подношење   пријаве  на  јавни позив је 8 дана,  од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се подићи и у писарници Градске управе града Пожаревца, канц. Бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се       Градском већу града Пожаревца – Комисији за спорт  са назнаком ”Пријава на јавни позив за  финансирање посебних програма у области спорта   – не отварати” препорученом поштом на адресу: Градско веће  града Пожаревца  за Комисију  за спорт , ул.Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Додатне информације у вези Јавног позива, можете добити  на телефон број 065-8918377- Владимир Петровић

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

                                                                     др Миодраг Степановић, с.р.

Download Пријавни образац – Јавни позив за финансирање посебних програма

 Јавни позив за финансирање посебних програма

Подели са другима: Facebook Twitter