Početak » Obaveštenja
 

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2020. GODINU

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a

GRAD POŽAREVAC

GRADONAČELNIK

Broj: 11-320-61/2019

Datum:01.07.2019. god

POŽAREVAC

 

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI

GRADA POŽAREVCA ZA 2020. GODINU

 

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/18-dr zakon) , Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019 ), i Odlukom o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj: 9/2018), Gradonačelnik Grada Požarevca raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

  • obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
  • visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
  • pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu, do dana 31.oktobra 2019. godine.

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
  • Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
  • Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

            Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija grada Požarevca, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

            Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2019. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.

            Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Grada Požarevca ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2020 godinu“ za Komisiju za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca u državnoj svojini za 2020. godinu, na adresu: Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini ul Drinska br 2, 12000 Požarevac. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

            Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Zoran Marjanović telefon: 012 539-648, email: zmarjanovic@pozarevac.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za imovinsko pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca ul Drinska br 2 prvi sprat, kancelarija br 136.

            Ovaj javni poziv objaviti u dnevnom listu Reč naroda,  i  internet stranici grada Požarevca www.pozarevac.rs i na oglasnim tablama mesnih kancelarija.

GRADONAČELNIK GRADA POŽAREVCA

Bane Spasović dipl pravnik

Podeli sa drugima: Facebook Twitter