Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 – dr zakon) , Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 i 63/21), i Odlukom o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj: 9/2018), Gradonačelnik Grada Požarevca raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

  • obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
  • visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
  • pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu, do dana 31. oktobra 2021. godine.

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
  • Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci) kojim se dokazuje da je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;

              Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija grada Požarevca, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

            Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2021. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

            Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Grada Požarevca ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2022 godinu“ za Komisiju za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca u državnoj svojini za 2022. godinu, na adresu: Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini ul Drinska br 2, 12000 Požarevac. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

            Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Boško Perić telefon: 012 539-685, email: bperic@pozarevac.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca ul Drinska br 2 prvi sprat, kancelarija br. 26.

            Ovaj javni poziv objaviti u dnevnom listu Reč naroda, internet stranici grada Požarevca www.pozarevac.rs i na oglasnim tablama mesnih kancelarija.

GRADONAČELNIK GRADA POŽAREVCA
Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike

Podeli sa drugima: Facebook Twitter