Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

R e p u b l i k a S r b i j a

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

Komisija za izradu godišnjeg programa

zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog

zemljišta na teritoriji grada Požarevca

u državnoj svojini

Broj 07-320-101/2016

15. jul 2016 godine

POŽAREVAC

 JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2017 GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

– obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;

– visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;

– pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada  Požarevca za 2017 godinu, do dana 31.oktobra 2016 godine.

Potrebna dokumentacija:

1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica;

2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);

3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija grada  Požarevca zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016 godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici grada Požarevca ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2017. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2017. godinu, na adresu: Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca 12000 Požarevac, ul.Drinska br 2. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je  Zoran Marjanović telefon: 012/539-648, email: zmarjanovic@pozarevac.rs

Ovaj javni poziv objaviti u nedeljnom listu Reč naroda, i, na internet stranici grada Požarevca: www.pozarevac.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA, I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Podeli sa drugima: Facebook Twitter