Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni poziv za prezantaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno – poslovnog objekta na k.p.br. 763 i 764, obe K.O. Požarevac, u ul. Nemanjinoj br. 97-103 u Požarevcu

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“’, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/19),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju stambeno – poslovnog objekta na k.p.br. 763 i 764, obe K.O. Požarevac, u ul. Nemanjinoj br. 97-103 u Požarevcu.

Obrađivač urbanističkog projekta je Samostalna radnja – biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu „URBANEKS“, Trg Oslobođenja br. 4/8, Požarevac. Odgovorni urbanista i projektant je Danijel Radulović, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0282 03.

Podnosilac zahteva je „KOMPANIJA EVROTRGOVINA“ d.o.o. iz Šapina, Malo Crniće.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 02.03.2021. godine, zaključno sa 09.03.2021. godine, u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u Požarevcu, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Dragana Račić, dipl.inž.arh.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 212 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-793.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter