Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni poziv za prezentaciju i Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambeno – poslovnog objekta na kp. br. 1441/1 i delu kp. br. 1348/1 K.O. Požarevac u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i čl. 91. i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno – poslovnog objekta na delu kp. br. 1441/1 i delu kp. br. 1348/1 K.O. Požarevac u Požarevcu. Urbanistički projekat je izradilo PD „DARSING“ d.o.o. Beograd, ul. Tome Maksimovića br. 5, lok.br. 4, Beograd. Odgovorni urbanista je Miloš Gardašević, dipl.inž.arh.. – sa licencom br. 200 0234 03.

Podnosilac zahteva je R.D. INŽENjERING DVA d.o.o. Beograd, ul. Tome Maksimovića br. 5, lok.br. 4, Beograd.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 10.11.2020. godine, zaključno sa 16.11.2020. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Zorica Gnjatić, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

PLANSKA DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter