Почетак » Обавештења » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију и Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта на кп. бр. 1441/1 и делу кп. бр. 1348/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта на делу кп. бр. 1441/1 и делу кп. бр. 1348/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу. Урбанистички пројекат је израдило ПД „ДАРСИНГ“ д.о.о. Београд, ул. Томе Максимовића бр. 5, лок.бр. 4, Београд. Одговорни урбаниста је Милош Гардашевић, дипл.инж.арх.. – са лиценцом бр. 200 0234 03.

Подносилац захтева је Р.Д. ИНЖЕЊЕРИНГ ДВА д.о.о. Београд, ул. Томе Максимовића бр. 5, лок.бр. 4, Београд.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 10.11.2020. године, закључно са 16.11.2020. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Зорица Гњатић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подели са другима: Facebook Twitter