Početak » Obaveštenja
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta lokacije k.p.br. 7766/94 KO Požarevac, ul. 27. aprila u Požarevcu

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

  

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

i zaštitu životne sredine

 

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

 

Urbanističkog projekta lokacije k.p.br. 7766/94 KO Požarevac, ul. 27. aprila u Požarevcu, radi urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, spaartnosti P+3+Pk, za potrebe Regionalnog stambenog programa za trajno zbrinjavanje izbeglica, urađen od strane Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije iz Beograda. Odgovorni urbanista je dr. Igor Marić, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0066 03.

Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac, sa sedištem u Požarevcu, ul. Drinska br. 2.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 18.05.2017. godine, zaključno sa 24.05.2017. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

 k.p.br. 776694 KO Požarevac, ul. 27. aprila u Požarevcu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter