Почетак » Обавештења
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта локације к.п.бр. 7766/94 КО Пожаревац, ул. 27. априла у Пожаревцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

и заштиту животне средине

 

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

Урбанистичког пројекта локације к.п.бр. 7766/94 КО Пожаревац, ул. 27. априла у Пожаревцу, ради урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спаартности П+3+Пк, за потребе Регионалног стамбеног програма за трајно збрињавање избеглица, урађен од стране Института за архитектуру и урбанизам Србије из Београда. Одговорни урбаниста је др. Игор Марић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0066 03.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Град Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу, ул. Дринска бр. 2.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 18.05.2017. године, закључно са 24.05.2017. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

 к.п.бр. 776694 КО Пожаревац, ул. 27. априла у Пожаревцу

Подели са другима: Facebook Twitter