Početak » O Gradu
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU urbanističkog projekta na k.p.br. 531/2 i 531/4 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Užička br. 31-33

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

 

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

 O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

 

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambene zgrade, spratnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 531/2 i 531/4 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Užička br. 31-33, urađen od strane SR – biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu „URBANEX“ iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Danijel Radulović, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0282 03.

Investitor urbanističkog projekta je Društvo za trgovinu i građevinarstvo „KOMPANIJA EVROTRGOVINA“ d.o.o. Šapine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, računajući od narednog dana od dana objavljivanja ovog oglasa u listu „Reč naroda“, odnosno, počev od 19.07.2017. godine, zaključno sa 25.07.2017. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

 Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

 UP Uzicka 31-33 sveska 1 urbanizam

 UP Uzicka 31-33 sveska 2 id. resenje

Podeli sa drugima: Facebook Twitter