Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta sa elementima preparcelacije za izgradnju kombinovanog dečijeg igrališta na uglu Partizanske ulice i Ivana Kosančića u Kostolcu, na kp.br. 1824 K.O. Kostolac grad, urađen od strane „URBO INTEGRA“ Biro za projektovanje i konsalting, Stevana Sremca 20/5, Beograd

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/20 i 52/21) i čl. 91. i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta sa elementima preparcelacije za izgradnju kombinovanog dečijeg igrališta na uglu Partizanske ulice i Ivana Kosančića u Kostolcu, na kp.br. 1824 K.O. Kostolac grad, urađen od strane „URBO INTEGRA“ Biro za projektovanje i konsalting, Stevana Sremca 20/5, Beograd. Odgovorni urbanista je Ivana Stanojević, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 1116 09.

Podnosilac zahteva je Grad Požarevac.

Projekat se realizuje kao deo tehničke podrške Gradu Požarevcu kroz projekat „EU podrška unapređenju uslova života Roma“.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 5. 10. 2021. godine, zaključno sa 12. 10. 2021. godine, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Zorica Gnjatić, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter