Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za gradski park i pasaž „Parma“ na k.p.br. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 KO Požarevac, u Požarevcu

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za gradski park i pasaž „Parma“ na k.p.br. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 KO Požarevac, u Požarevcu, urađen od strane Preduzeća za inženjering, građevinarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu, BMD BAU DOO Beograd (Zvezdara), ul. Dr Zore Ilić Obradović br. 8/3.

Odgovorni urbanista je Bojan Alimpić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1467 14 odgovornog urbaniste.

Glavni projektant idejnog rešenja je Višnja Nikolić, dipl.inž.pejz.arh. sa licencom br. 373 0186 15 a odgovorni projektant arhitekture je Marija Žakula, master inž.arh. sa licencom br. 300 N077 14.

Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac, ul. Drinska br. 2.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 14 (četrnaest) dana i počinje danom oglašavanja ovog oglasa u listu „Reč naroda“, odnosno, počev od 19.06.2018. godine, zaključno sa 02.07.2018. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca kontakt telefon 539-664.

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter