Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за градски парк и пасаж „Парма“ на к.п.бр. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за градски парк и пасаж „Парма“ на к.п.бр. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, урађен од стране Предузећа за инжењеринг, грађевинарство, унутрашњу и спољну трговину, BMD BAU ДОО Београд (Звездара), ул. Др Зоре Илић Обрадовић бр. 8/3.

Одговорни урбаниста је Бојан Алимпић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 1467 14 одговорног урбанисте.

Главни пројектант идејног решења је Вишња Николић, дипл.инж.пејз.арх. са лиценцом бр. 373 0186 15 а одговорни пројектант архитектуре је Марија Жакула, мастер инж.арх. са лиценцом бр. 300 N077 14.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Град Пожаревац, ул. Дринска бр. 2.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 14 (четрнаест) дана и почиње даном оглашавања овог огласа у листу „Реч народа“, односно, почев од 19.06.2018. године, закључно са 02.07.2018. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Вера Шеовић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца контакт телефон 539-664.

Документација

Подели са другима: Facebook Twitter