Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката са складиштем пољопривредних производа на к.п.бр. 595 КО Баре

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката са складиштем пољопривредних производа на к.п.бр. 595 КО Баре, урађен од стране Самосталне радње „GARDEN STUDIO“ из Пожаревца. Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0935 06.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Селаковић Саша из Бара.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 28.05.2019. године, закључно са 03.06.2019. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

           Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-664.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подели са другима: Facebook Twitter