Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta  za izgradnju sportske hale spratnosti P+1 u Bradarcu,u ulici Svetosavskoj bb na k.p.br.1255 K.O.Bradarac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta  za izgradnju sportske hale spratnosti P+1 u Bradarcu,u ulici Svetosavskoj bb na k.p.br.1255 K.O.Bradarac,  izrađen „JOVO ĐURĐEVIĆ  PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE  I INŽINJERING PROJEKTNI BIRO CRE-ING BEOGRAD ( VOŽDOVAC), iz  Beograda, ulica Milorada Petrovića 14A, Beograd-Voždovac. Odgovorni urbanista je Marija Vidić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1300 11.

            Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac , ul. Drinska broj 2, Požarevac.

            Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 22.09.2020. godine , zaključno sa 29.09.2020. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

            Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-664.

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter