Почетак » Обавештења » О Граду
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта вишепородичног становања у ул. Ужичкој бр. 9

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине

 О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта вишепородичног становања,  спратности По+П+4+Пк (подрум, приземље, четири спрата и поткровље), на к.п.бр. 737/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Ужичкој бр. 9, урађен од стране Друштва за планирање, урбанистичко, архитектонско пројектовање и менаџмент „MG & partners“ доо из Пожаревца. Одговорни урбаниста је Милош Гардашевић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0234 03.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Друштво за трговину и грађевинарство „КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ д.о.о. Шапине.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 10.01.2017. године, закључно са 17.01.2017. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

UP Uzicka 9_sveska 1_urbanizam

UP Uzicka 9_sveska 2_id.resenje

Подели са другима: Facebook Twitter