Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом „Костолац“ у Костолцу у улици Карађорђевој на к.п.бр.1019 и делу к.п.бр.2391 обе К.О.Костолац -град,

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20 и 52/2021), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  за изградњу станице за снабдевање горивом „Костолац“ у Костолцу у улици Карађорђевој на к.п.бр.1019 и делу к.п.бр.2391 обе К.О.Костолац -град,  израђен од Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, из Панчева, улица Карађорђева број 4. Одговорни урбаниста је Оливера Драгаш, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0884 06.

            Инвеститор урбанистичког пројекта је НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта број 12, 21 000 Нови Сад .

            Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 15.06.2021. године , закључно са 21.06.2021. године, у канцеларији број 36 у приземљу зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Вера Шеовић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-764.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подели са другима: Facebook Twitter