Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju ugostiteljskog objekta na k.p.br. 20286 KO Požarevac, u Požarevcu, urađen od strane Samostalne radnje „GARDEN STUDIO“

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju ugostiteljskog objekta na k.p.br. 20286 KO Požarevac, u Požarevcu, urađen od strane Samostalne radnje „GARDEN STUDIO“ iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0935 06.

Investitor urbanističkog projekta je Valentina Živadinović iz Požarevca, ul. Žagubička br. 20.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 20.02.2018. godine, zaključno sa 26.02.2018. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

 DOKUMENTACIJA

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter