Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija
 

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 657/2 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Dunavskoj

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 657/2 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Dunavskoj, urađen od strane Samostalne radnje „GARDEN STUDIO“ iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0935 06.

Investitor urbanističkog projekta je „DEKOR-PROFESIONAL“ d.o.o. iz Požarevca, ul. Moravska br. 128.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 12.12.2018. godine, zaključno sa 18.12.2018. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter