Почетак » Обавештења » Планска документација
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 657/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Дунавској

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 657/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Дунавској, урађен од стране Самосталне радње „GARDEN STUDIO“ из Пожаревца. Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0935 06.

Инвеститор урбанистичког пројекта је „ДЕКОР-ПРОФЕСИОНАЛ“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Моравска бр. 128.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 12.12.2018. године, закључно са 18.12.2018. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

           Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

Подели са другима: Facebook Twitter