Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta  za proširenje groblja u Naselju Lučica, na k.p.br.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 i 3468 K.O. Lučica

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 i 31/19), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

 

Urbanističkog projekta  za proširenje groblja u Naselju Lučica, na k.p.br.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 i 3468 K.O. Lučica , izrađen samostalne radnje „Garden studio“ Radul Kolarević pr, Požarevac iz Požarevca , ulica Stari korzo br.30, Odgovorni urbanista je je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0935 06.

            Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac , ul. Drinska broj 2, Požarevac.

            Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 15.10.2019. godine , zaključno sa 22.10.2019. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

            Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-664.

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter