Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта  за проширење гробља у Насељу Лучица, на к.п.бр.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 и 3468 К.О. Лучица

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 и 31/19), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

Урбанистичког пројекта  за проширење гробља у Насељу Лучица, на к.п.бр.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 и 3468 К.О. Лучица , израђен самосталне радње „Garden studio“ Радул Коларевић пр, Пожаревац из Пожаревца , улица Стари корзо бр.30, Одговорни урбаниста је је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0935 06.

            Инвеститор урбанистичког пројекта је Град Пожаревац , ул. Дринска број 2, Пожаревац.

            Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 15.10.2019. године , закључно са 22.10.2019. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Вера Шеовић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-664.

Документација

Подели са другима: Facebook Twitter