Почетак » Обавештења » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено – пословног објекта на к.п.бр. 1336 К.О. Пожаревац, у ул. Лоле Рибара бр. 5, у Пожаревцу.

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“’, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19),

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено – пословног објекта на к.п.бр. 1336 К.О. Пожаревац, у ул. Лоле Рибара бр. 5, у Пожаревцу.

Обрађивач урбанистичког пројекта је Самостална радња – биро за пројектовање, инжењеринг и извођење радова у грађевинарству „УРБАНЕКС“, Трг Ослобођења бр. 4/8, Пожаревац. Одговорни урбаниста је Данијел Радуловић, дипл.инж.арх. са лиценцом           бр.200 0282 03.

Подносилац захтева је „КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ д.о.о. из Шапина, Мало Црниће.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 22.09.2020. године, закључно са 29.09.2020. године, у канцеларији број 213 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у Пожаревцу, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драгана Рачић, дипл.инж.арх.

           Ближе информације можете добити у канцеларији број 213 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-793.

Подели са другима: Facebook Twitter