Почетак » Обавештења » О Граду » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта за производњу кондиторских производа у Пожаревцу, на к.п.бр. 9452/1 КО Пожаревац,

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта за производњу кондиторских производа у Пожаревцу, на к.п.бр. 9452/1 КО Пожаревац, урађен од стране Архитектонског студиа за урбанизам, архитектуру и инжењеринг „Art S“ из Лесковца. Одговорни урбаниста је Соња Стојановић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0837 05.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Предузеће за телекомуникацију „AWLL Communications“ д.о.о. из Београда, ул. Владимира Митровића бр. 15 и Драгољуб Крстић из Пожаревца, ул. Шумадијска бр. 39.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од седам дана, почев од 19.12.2017. године, закључно са 25.12.2017. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

 Документација

Подели са другима: Facebook Twitter