Početak » Obaveštenja » O Gradu » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta za proizvodnju konditorskih proizvoda u Požarevcu, na k.p.br. 9452/1 KO Požarevac,

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta za proizvodnju konditorskih proizvoda u Požarevcu, na k.p.br. 9452/1 KO Požarevac, urađen od strane Arhitektonskog studia za urbanizam, arhitekturu i inženjering „Art S“ iz Leskovca. Odgovorni urbanista je Sonja Stojanović, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0837 05.

Investitor urbanističkog projekta je Preduzeće za telekomunikaciju „AWLL Communications“ d.o.o. iz Beograda, ul. Vladimira Mitrovića br. 15 i Dragoljub Krstić iz Požarevca, ul. Šumadijska br. 39.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od sedam dana, počev od 19.12.2017. godine, zaključno sa 25.12.2017. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

 Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter