Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пк, на к.п.бр. 1946, 1841/1, 1841/2 и 1842 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Симе Симића бр. 6-10

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

О Б Ј  А  В  Љ  У  Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пк, на к.п.бр. 1946, 1841/1, 1841/2 и 1842 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Симе Симића бр. 6-10, урађен од стране Друштва за планирање, урбанистичко, архитектонско пројектовање и менаџмент „MG & partners“ д.о.о. из Пожаревца. Одговорни урбаниста је Милош Гардашевић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0234 03.

Инвеститор урбанистичког пројекта је „ АРМАТФЕР ГРАДЊА“ д.о.о. из Пожаревца, ТЦ Милена Павловић Барили.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7  (седам) дана, почев од 20.02.2018. године, закључно са 26.02.2018. године, у канцеларији број 105 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Ружица Станојевић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 105 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-743.

 Документација

Подели са другима: Facebook Twitter