Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 1859/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Prilepska br. 15

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 1859/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Prilepska br. 15, urađen od strane GPD DARSING d.o.o. iz Požarevca, ul. Jugovićeva br. 4. Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0935 06.

Naručilac urbanističkog projekta je GPD RD INŽENjERING DVA d.o.o. iz Požarevca.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana i počinje danom oglašavanja ovog oglasa u listu „Reč naroda“, odnosno, počev od 07.11.2017. godine, zaključno sa 13.11.2017. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Gordana Ranđelović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

           Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-664.

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter