Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za rešavanje stambenih potreba dodelom 30 montažnih kuća izbeglicama Public call for addressing the housing needs allocation of 30 prefabricated houses for refugees

Na osnovu Sporazuma o donaciji između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, potpisanog 9. septembra 2014. godine, u vezi sa Regionalnim stambenim programom – Potprojekat br. 4 – montažne kuće, člana 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, broj 18/92, „Službeni list SRJ“ broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS“, broj 30/10), člana 11. stav 1. tačka 2) i člana 12. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća (u daljem tekstu: Pravilnik), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća, obrazovana Rešenjem komesarav broj 019-1715/6 od 11. decembra 2014. godine (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 15. decembra 2014. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba dodelom 30 montažnih kuća izbeglicama koji poseduju zemljište na kome je dozvoljena individualna stambena gradnja na teritoriji gradova Kruševac, Požarevac i Smederevo, opština: Žabalj, Kovin, Titel, Ćićevac, Ljig, Negotin, Gornji Milanovac, Ivanjica, Petrovac, Topola, Svrljig, Soko Banja, Kuršumlija, Babušnica, Lajkovac, Trstenik, Priboj, Mionica, Bački Petrovac, Despotovac, Paraćin, Raška, Inđija, Kikinda, Šid i Čajetina

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodela 30 montažnih kuća za rešavanje stambenih potreba izbeglica u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat broj 4 – montažne kuće na teritoriji neke od sledećih jedinica lokalne samouprave: Kruševac, Požarevac i Smederevo, Žabalj, Kovin, Titel, Ćićevac, Ljig, Negotin, Gornji Milanovac, Ivanjica, Petrovac, Topola, Svrljig, Soko Banja, Kuršumlija, Babušnica, Lajkovac, Trstenik, Priboj, Mionica, Bački Petrovac, Despotovac, Paraćin, Raška, Inđija, Kikinda, Šid i Čajetina

II KORISNICI

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom montažnih kuća (u daljem tekstu: Pomoć), može biti dodeljena izbeglicama koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:

– izbeglicama koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i

– ugroženim izbeglicama u privatnom smeštaju i bivšim nosiocima stanarskog prava, a koji su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

III USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI

Za dodelu Pomoći u okviru ovog javnog poziva, Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva moraju da ispune sledeće uslove:

1) da je Podnosilac prijave nosilac prava svojine/korišćenja na zemljištu kojim konkuriše za pomoć, kao i da je na istom dozvoljena individualna stambena gradnja;

2) da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji (navedeni uslov odnosi se na Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

3) da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;

4) da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

5) da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe osim zemljišta iz tačke 1);

6) da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

7) da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe.

IV MERILA ZA IZBOR KORISNIKA

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave ostvari, a prema sledećim merilima:

1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova. Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova;

2) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova;

3) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

3.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

3.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

4) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

4.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

4.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

4.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

5) Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po

porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.

6) Stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

6.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;

6.2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

7) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

7.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 10 bodova;

7.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 20 bodova;

8) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

8.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili člana njegovog porodičnog domaćinstva:

– ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;

– ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova;

8.2) po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili člana njegovog porodičnog domaćinstva:

– za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;

– za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;

– za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija za izbor korisnika prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova;

9) Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova. Ovo merilo se primenjuje ako Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8) podtač. 8.1. i 8.2. ovog stava.

Ukoliko dva ili više Podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost se daje

Podnosiocu prijave koji:

1) ima veći broj maloletne dece;

2) veći broj članova porodičnog domaćinstva;

3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;

4) duže boravi na području jedinice lokalne samouprave u okviru koje se konkuriše za Pomoć;

5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na ovaj javni poziv, Podnosilac prijave, za sebe i članove svog porodičnog domaćinstva, dostavlja sledeće:

1) Popunjen obrazac prijave (obrazac za prijavljivanje se može preuzeti u Komesarijatu za izbeglice i migracije, kod poverenika za izbeglice jedinice lokalne samouprave na koju se javni poziv odnosi i na internet strani Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs;

2) Fotokopiju izbegličke legitimacije ili rešenja o priznavanju ili ukidanju odnosno prestanku izbegličkog statusa – obavezno za Podnosioca prijave i članove porodičnog domaćinstva koji su bili ili su i dalje u statusu izbeglice;

3) Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina, odnosno očitane lične karte ukoliko se radi o biometrijskoj ličnoj karti;

4) Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za lica mlađa od 16 godina;

5) Fotokopiju uverenja o državljanstvu ili rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili fotokopiju dokaza o podnetom zahtevu za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćiistva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom Republike Srbije);

6) izjavu overenu u organu uprave ili sudu da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva da ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim zemljišta kojim konkurištu za dodelu Pomoći; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine u državi porekla, Republici Srbiji ili u drugoj državi; da nisu otuđili, poklonili ili zamenili imovinu u državi porekla, Republici Srbiji ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba i da nisu ostvarili trajno rešenje kroz preseljenje u treću zemlju (izjava na propisanom obrascu može se preuzeti u Komesarijatu za izbeglice i migracije, kod povernika za izbeglice jedinice lokalne samouprave na koju se ovaj javni poziv odnosi ili na internet strani Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs). Navodi iz navedene overene izjave biće predmet dodatne provere od strane Komisije za izbor korisnika;

7) Uverenje iz Odeljenja za lokalnu poresku administraciju da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćistva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinsta, nisu obveznici poreza na imovinu;

8) Dokaz o prihodima:

− potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena u organu uprave ili sudu da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;

− ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, odnosno potvrda nadležne službe ili u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostavaruje prihode od penzije – izjava overena u organu uprave ili sudu da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji niti zemlji porekla;

− uverenje o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje – za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koji su registrovani kod Nacionalne službe za zapošljavanje; u slučaju nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje – izjava overena u organu uprave ili sudu da je lice nezapoleno i da nema primanja;

9) Dokaz za porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

10) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 8) ovog stava (dokazi o prihodima);

11) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije;

12) Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova porodičnog domaćistva:

− za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika za izbeglice;

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena u organu uprave ili sudu o navedenoj činjenici;

13) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležnog organa;

14) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemifilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – lekarski nalazi ne stariji od godinu dana, za obolelog člana;

15) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

− potvrda o smrti bračnog druga;

− rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

− izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;

− presuda o razvodu braka i izjava podnosioca overena u opštinskom organu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

16) Dokaz o vlasništvu/pravu korišćenja nad zemljištem kojim Podnosilac prijave konkuriše za Pomoć (list nepokretnosti ne stariji od šest meseci i kopija plana ne starija od šest meseci);

17) Informacija o lokaciji za građevinsku parcelu kojim Podnosilac prijave konkuriše za Pomoć.

Lica koja u okviru postupka dodele Pomoći budu na Konačnoj listi reda prvenstva biće u obavezi da, u roku od 45 dana od dana utvrđivanja Konačne liste reda prvenstva, dostave Lokacijsku dozvolu .

Navedena dokumentacija se podnosi u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti originalna dokumenta na uvid.

VI POSTUPAK DODELE POMOĆI

Lica zaiteresovana za dodelu Pomoći u okviru ovog javnog poziva podnose prijavu na javni poziv, zajedno sa propisanom dokumentacijom, Komisiji za izbor korisnika, preko Komesarijata za izbeglice i migracije, u roku od 45 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Prijava, zajedno sa propisanom dokumentacijom, se dostavlja pisarnici Komesarijata za izbeglice i migracije ili putem pošte na adresu:

Komesarijat za izbeglice i migracije Ulica Narodnih heroja broj 4, 11070 Novi Beograd, sa napomenom: „Za javni poziv: Regionalni stambeni program, Potprojekat broj 4 – montažne kuće”.

Rok za podnošenje prijave sa propisanom dokumentacijom je 29. januar 2015. godine. Postupak za dodelu Pomoći u prvom stepenu vodi i sve odluke donosi Komisija za izbor korisnika, koja po prijemu prijava i propisane dokumentacije, utvrđuje njihovu formalnu ispravnost i ispunjenost uslova i vrši bodovanje prema uslovima i merilima navedenim u Javnom pozivu i Pravilniku.

Prijave i podneta dokumentacija podležu proveri u bazi trajnih rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije i proveri podataka o stanju imovine kod nadležnih institucija u Republici Srbiji i zemlji porekla, a preko Komesarijata za izbeglice i migracije.

Nakon razmatranja Prijava i podnete dokumentacije, provere podataka u bazi trajnih rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije i verifikacije podataka o stanju imovine sa nadležnim institucijama u Republici Srbiji i zemlji porekla, Komisija za izbor korisnika donosi Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

Komisija za izbor korisnika, u sredstvima javnog informisanja, objavljuje obaveštenje da će Odluka biti objavljena na oglasnim tablama jedinica lokalne samouprave i mesnih zajednica na koje se Javni poziv odnosi, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije i na internet strani Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Odluka se dostavlja licima na koja se odnosi i preporučenom poštom.

Odluka se dostavlja licima na koja se Odluka odnosi, preporučenom poštom, i protiv iste navedena lica mogu uložiti žalbu Komisiji za rešavanje stambenih potreba izbeglica Vlade Republike Srbije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Odluke, preko Komisije za izbor korisnika.

Po konačnosti Odluke, Komisija za izbor korisnika, u skladu sa brojem montažnih kuća za koje su odobrena sredstva kroz Regionalni stambeni program-Potprojekat broj 2 – montažne kuće, utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva (u daljem tekstu: Konačna lista) i u sredstvima javnog informisanja objavljuje obaveštenje da će Konačna lista reda prvenstva biti istaknuta na oglasnim tablama jedinica lokalne samouprave i mesnih zajednica na koje se Javni poziv odnosi, Komesarijata za izbeglice i migracije i na internet strani Komesarijata za izbeglice i migracije.

U skladu sa sprovedenim postupkom dodele Pomoći, lice koje se nalazi na Konačnoj listi, kao lice kome je dodeljena Pomoć, i Komesarijat za izbeglice i migracije zaključuju ugovor o dodeli Pomoći – montažne kuće.

Ugovorom o dodeli Pomoći – montažne kuće naročito će biti predviđeno da lice kome se dodeljuje Pomoć ne može dati u zakup, prodati ili na drugi način otuđiti dodeljenu montažnu kuću, u roku od 5 (pet) godina od dana upisa prava svojine na svoje ime nad dodeljenom montažnom kućom u javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Pomoć koja se dodeljuje u okviru ovog javnog poziva je bespovratna i odobrava u vidu dodele montažne kuće po principu „Ključ u ruke”, u površini određenoj u skladu sa kriterijumima i standardima utvrđenim u skladu sa Zakonom o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ” broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i pratećim programom donatora.

 Javni poziv za rešavanje stambenih potrebaBased on the Grant Agreement between the Bank for Development of the Council of Europe and the Republic of Serbia, signed on September 9, 2014, in conjunction with the Regional Housing Programme – Sub-project no. 4 – prefabricated houses, Article 19, paragraph 8 of the Law on Refugees (“Official Gazette of RS”, No. 18/92, “Official Gazette” No. 42/02 – SUS and “Official Gazette of RS”, No. 30/10) Article 11, paragraph 1, item 2) and Article 12 of the Ordinance on conditions and criteria for selection of beneficiaries for the housing needs of refugees allocation of 30 prefabricated houses, procedure and method of work of the Commission for selection of beneficiaries for the housing needs of refugees allocation of 30 prefabricated houses (hereinafter referred to as the Regulations), Commission for selection of beneficiaries for the housing needs of refugees allocation of 30 prefabricated houses, educated komesarav Ruling No. 019-1715 / 6 dated 11 December 2014 (hereinafter referred to as the Commission for user choice) on 15 December 2014, published

PUBLIC INVITATION

for the selection of beneficiaries for the housing needs allocation of 30 prefabricated houses for refugees who own the land on which it is permitted individual housing construction in the city of Krusevac, Pozarevac and Smederevo, municipality Žabalj, metals, Titel, Cicevac, Han, Negotin, Gornji Milanovac, Ivanjica , Petrovac, Poplar, Svrljig, Soko Banja, Kursumlija, Babušnica, Lajkovac, Trstenik, Priboj municipality within OPPORTUNITIES Despotovac, Paraćin, Raska, Indjija, Ruma, Sid and Čajetina

I SUBJECT TO THE PUBLIC INVITATION

The subject of this public invitation is awarding 30 prefabricated houses for addressing the housing needs of refugees in the framework of the Regional Housing Program – Subproject No. 4 – prefabricated houses in the territory of any of the following local governments: Krusevac, Pozarevac and Smederevo, Žabalj, metals, Titel, Cicevac, Han Negotin, Gornji Milanovac, FC, Petrovac, Poplar, Svrljig, Soko Banja, Kursumlija, Babušnica, Lajkovac, Trstenik, Priboj municipality within OPPORTUNITIES Despotovac, Paraćin, Raska, Indjija, Ruma, Sid and Čajetina

II BENEFICIARIES

Help for addressing the housing needs of refugees allocation of prefabricated houses (hereinafter assistance) may be granted to refugees who, due to the events of the period from 1991 to 1995, acquired the status of refugees in the Republic of Serbia, regardless of their status in the time addressing the housing needs, including:

– Refugees living in collective centers or some other form of collective accommodation, formal or informal, and

– Vulnerable refugees in private accommodation and former tenancy rights holders, who have no permanent solution to the country of origin or the Republic of Serbia, all based on the criteria of vulnerability.

REQUIREMENTS FOR SELECTION OF USERS OF ASSISTANCE

For the allocation of assistance under this public invitation, the applicant and his family members must meet the following requirements:

1) that the Applicant is the holder of the property / land use on which apply for assistance, as well as being on the same allowed individual housing construction;

2) to have refugee status and applied for admission to the citizenship of the Republic of Serbia or that they ceased to refugee status, acquired the citizenship of the Republic of Serbia and have permanent residence in the Republic of Serbia (above condition refers to the applicant and his family members who are the status of refugees or were in the status of refugees);

3) you can not use real estate in the country of his former habitual residence, or in another country;

4) that from the moment of gaining refugee status are not alienated, donated or replace real estate in the Republic of Serbia, the country of origin or in another country, and you would be able to solve their housing needs;

5) that do not have a property owned real estate in the country of origin to another state or the Republic of Serbia, which could solve their housing needs except for land referred to in point 1);

6) that do not have income which could solve their housing needs;

7) that are not beneficiaries of other housing programs in the integration process in the Republic of Serbia or the housing program / restoration in the process of returning to the country of origin, which could solve or resolve their housing needs.

IV SELECTION CRITERIA FOR USERS

Order of priority for the allocation of aid is determined on the basis of the number of points that the applicant achieved, according to the following criteria:

1) The number of family households: by members of the family – 10 points. The maximum number of points that can be obtained on the basis of this criterion is – 50 points;

2) Domestic household whose member died or disappeared in the conflict in the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia was killed by or missing member – 20 points;

3) The number of minor children in the family household:

3.1) a household to two minor children – 10 points;

3.2) a household with three or more minor children – 20 points;

4) Number of minor or disabled children in regular education in a one-parent family households:

4.1) household with one child – 10 points;

4.2) household with two children – 20 points;

4.3) households with three or more children – 30 points.

5) Domestic relationship with a child with a disability or developmental disabilities: by

family household – 20 points.

6) The housing situation of the applicant and members of his family:

6.1) a household living in refugee camps – 10 points;

6.2) family household living in a rented space without basic hygienic sanitation facilities – 20 points;

7) The financial position of the family household:

7.1) with a household income greater than or up to 50% of average monthly earnings without taxes and contributions to the economy of the Republic of Serbia, under Article – 10 points;

7.2) a household with income below 50% of average monthly earnings without taxes and contributions to the economy of the Republic of Serbia, under Article – 20 points;

8) Decrease or loss of earning capacity or physical damage:

8.1) based on the reduction or loss of working ability of the applicant or his family members:

– If there is a partial work capacity – 10 points;

– If there is a complete loss of working capacity – 20 points;

8.2) on the basis of physical damage to the applicant or a member of his family:

– For physical damage to 100% – 20 points;

– For bodily injury, 90% – 15 points;

– For bodily injury, 80% – 10 points.

If the same person with a decrease or loss of working ability and physical damage, the Commission for selection of beneficiaries during the scoring takes into account benchmark against which to face gets more points;

9) Diseases of greater socio-medical importance, in accordance with the regulations on health care: The applicant or a member of his family – 20 points. This criterion applies if the applicant or his family members are awarded points based on item 8), sub-items. 8.1. and 8.2. of this paragraph.

If two or more of the applicants have the same number of points, preference is given to

The applicant who:

1) has a number of minor children;

2) increasing the number of members of the family;

3) has a pregnant wife in the family household;

4) longer resides in the territory of the local government unit in which they are applying for help;

5) have less income per member of the family household.

The REQUIRED DOCUMENTATION

When you apply for this public invitation, the applicant, for themselves and members of their household, submit the following:

1) A completed application form (application form can be downloaded from the Commissariat for Refugees and Migration, with the Commissioner for Refugees of the local government unit to which the public invitation applies to the website of the Commissariat for Refugees and Migration www.kirs.gov.rs;

2) Photocopy of refugee cards or decision on the recognition or the cancellation or termination of refugee status – mandatory for the applicant and household members who were or are still in the status of refugees;

3) Photocopy of ID cards for all household members 16 and over, or read the ID card in case of biometric identity cards;

4) photocopy of the birth certificate for persons under the age of 16 years;

5) Photocopy of certificate of citizenship or decision on admission to citizenship of the Republic of Serbia or photocopy of proof on the request for admission to citizenship for all members of the family domaćiistva (does not apply to persons with an identity card of the Republic of Serbia);

6) a statement certified in the administrative authority or court to the applicant and his family members do not possess immovable property in the Republic of Serbia, which can solve their housing problems, except for land, which konkurištu for the allocation of aid; they do not have real estate in the country of origin or another state, and that they can solve their housing problems; that have not entered into possession of their property restored or undamaged in its country of origin, the Republic of Serbia or in another country; that are not alienated, donated or replace assets in the country of origin, the Republic of Serbia or in another country, and that they could solve their housing problems; that they are not involved in another project for a permanent solution to the housing needs and did not achieve a durable solution through resettlement in a third country (a statement in the prescribed form may be downloaded at the Commissariat for Refugees and Migration, commissioner for refugees at the local government unit to which this public call or relating to the website of the Commissariat for Refugees and Migration www.kirs.gov.rs). Statements from the said certified statement shall be subject to additional checks by the Commission for the selection of beneficiaries;

7) Certificate from the Department for local tax administration to the applicant and his family members, and households, including of minor members of family households do not pay the tax on property;

8) Proof of income:

– Confirmation of the amount of income in the month prior to submitting an application to the public call – for employed household members or statement certified by the administrative body or court that the applicant or a member of his family achieves certain temporary income;

– Pension check for the month preceding the month of publication of the call or confirmation competent services or in the event that the applicant or a member of his family does not make unearned income from pensions – a statement certified by the administrative body or court that the person does not have income in respect of pensions Republic of Serbia or the country of origin;

– Certificate of unemployment from the National Employment Service – for unemployed household members who are registered with the National Employment Service; in the case of an unemployed household member who is not registered with the National Employment Service – statement certified by the administrative body or court that the person nezapoleno and no benefits;

9) Evidence for a household whose member died or disappeared in the conflicts in the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

10) For all household members aged 15 to 26 years – proof of schooling, if these members of the family are not in school – the evidence referred to in clause 8) of this paragraph (proof of income);

11) Evidence of a household with a child with a disability or developmental disabilities – decision of the Commission for categorization of children or opinion interdepartmental commission;

12) Evidence of the housing situation of the applicant and family members, and households:

– Household living in refugee camps – confirmation Commissioner for Refugees;

– For household living in a rented space without basic hygienic and sanitary conditions – a statement certified by the administrative body or court of the said fact;

13) Evidence of the reduction or loss of working ability or physical damage – the Competent Authority;

14) Evidence of the existence of diseases of greater socio-medical importance (malignant diseases, bronchial and cardiac asthma, severe obstructive lung disease, active tuberculosis, myocardial infarction, decompensated heart disease, heart transplantation, stroke, epilepsy, severe mental illness, progressive neuromuscular disease, paresis and paralysis, hemifilija, insulin dependent diabetes, chronic renal failure on dialysis, systemic autoimmune disease, osteomyelitis, HIV infection, etc.) – the medical findings are not older than one year, the ill member;

15) for single-parent family is accompanied by:

– Confirmation of the death of a spouse;

– Decision of the competent court declaring the missing person dead;

– Birth certificates of children without an established paternity;

– Judgment on divorce and statements of the applicant certified by the municipal administrative or court to direct care of the child and that alone provides the means of subsistence, that the other parent does not participate or not participate enough in these costs, and that, in the meantime, the applicant has not established marital or non-marital cohabitation;

16) The proof of ownership / right to use the land which the applicant is applying for help (list of real estate not older than six months and a copy of the plan is not older than six months);

17) Information about the location of the building plot in which the applicant is applying for help.

Persons who in the framework of granting the aid to be in the final list order of priority will be obliged to, within 45 days of the final determination of priority list, shipping location permit.

The above documentation is submitted photocopies, provided that the Beneficiary selection committee may require the applicant to seek original documents for inspection.

VI PROCEDURE FOR AWARDING AID

Persons interested economic operators for the allocation of assistance under this public call notifying the public invitation, together with appropriate documentation, the Commission for selection of beneficiaries, through the Commissariat for Refugees and Migration, within 45 days of the date of this public notice.

Login, together with the prescribed documentation shall be submitted to the registry office of the Commissariat for Refugees, or by mail at the following address:

Commissariat for Refugees and Migration Street Folk heroes 4, 11070 Novi Beograd, with the remark: “The public call: Regional Housing program, subproject No. 4 – prefabricated houses.”

Deadline for submission of appropriate documentation on 29 January 2015. The procedure for the award of help in the first instance, the water and all the decisions taken by the selection of beneficiaries, upon receipt of application and required documentation, determine their formal correctness and compliance with the conditions and the scoring is done according to the conditions and criteria set out in the Public Call and Regulations.

Applications and documents submitted are subject to check at the base of durable solutions Commissariat for Refugees and Migration and verify data on the state of the relevant institutions in the Republic of Serbia and the country of origin, through the Commissariat for Refugees and Migration.

After examining the application and submitted documentation, verification of data in the database durable solutions Commissariat for Refugees and Migration and verify data on the state of the competent institutions in the Republic of Serbia and the country of origin, the Commission for the choice of the user makes a decision on solving the housing needs of refugees from the list of users ranked according to the order of priority based on the fulfillment of conditions and the number of points (hereinafter: the Decision).

Commission for selection of beneficiaries, in the media, publishes a notice that the decision be posted on the bulletin boards of local governments and local communities to which the public invitation applies, the notice board of the Commissariat for Refugees and Migration, and on the website of the Commissariat for Refugees and Migration www .kirs.gov.rs.

The decision shall be delivered to the persons to whom it applies and registered mail.

The decision shall be delivered to the persons to whom the decision relates, by registered mail, and against the same persons listed may appeal to the Commission for addressing the housing needs of refugees Government of the Republic of Serbia, within 15 (fifteen) days from receipt of the Decision, through the Commission for selection of beneficiaries.

After the final decision of the Commission for selection of beneficiaries, in accordance with the number of prefabricated houses that were granted funding through the Regional Housing program-Subproject No. 2 – prefabricated houses, determines the final priority list (hereinafter referred to as the final list) and in the media publish a notice that the final priority list will be posted on the bulletin boards of local governments and local communities to which the public invitation relates, the Commissariat for Refugees and Migration, and on the website of the Commissariat for Refugees and Migration.

In accordance with the conducted aid is awarded to a person who is in the final list, as a person who has been granted aid, and the Commissariat for Refugees and Migration conclude an agreement on the allocation of aid – prefabricated houses.

Agreement on the allocation of aid – especially prefabricated houses will be provided to the person to whom aid is granted may not lease, sell or otherwise dispose of the assigned prefabricated house, within five (5) years from the date of registration of title to his name over prefabricated house allocated in the public register of real estate and property rights to them.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter