Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni poziv za sprovođenje javnih radova

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE – FILIJALA POŽAREVAC I GRAD POŽAREVAC

Raspisuju

 

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

 

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Požarevac (u daljem tekstu: Nacionalna služba), na osnovu javnog konkursa, a po pribavljenom mišljenju Saveta za zapošljavanje grada Požarevca.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih i humanitarnih delatnosti,
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 • isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđen iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;
 • naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;
 • naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima, u visini od:

 

 • 1000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana

 

 • 500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca

 

 • 2000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

 

 • naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada se isplaćuju sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:

 • organi jedinica lokalne samouprave
 • javne ustanove i javna preduzeća
 • privredna društva
 • preduzetnici
 • zadruge
 • udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

Pravo učešća u realizaciji programa javnih radova na teritoriji Požarevca i Kostolca mogu ostvariti podnosioci zahteva koji imaju registrovanu delatnost ili ogranak na teritoriji Požarevca i Kostolca i koji uključuju nezaposlena lica evidentirana u Nacionalnoj službi u Požarevcu i u Ispostavi Kostolac.

III PODNOŠENjE PRIJAVE 

Dokumentacija za podnošenje prijave:

 

 • popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 • spisak lica korisnika usluga – za poslodavaca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno prema  sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada, to jest Nacionalnoj službi – Filijali Požarevac, odnosno Ispostavi Kostolac, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi – Filijala Požarevac – Ispostava Kostolac ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

                                                      IV DONOŠENjE ODLUKE                                                     

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave,  odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Nacionalne službe – Filijale Požarevac, u roku od 30 dana od dana isteka javnog konkursa, a nakon pribavljenog mišljenja Saveta za zapošljavanje grada Požarevca. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine, radno angažuje do 49 nezaposlenih, donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine, radno angažuje 50 i više nezaposlenih, donosi direktor Nacionalne službe uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

Nadležnost za donošenje odluke određuje se uzimajući u obzir sve podnete prijave istog poslodavca – izvođača u toku kalendarske godine, koje se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.

Nacionalna služba – Filijala Požarevac prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je u periodu 2013- 2017. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za nadležnu filijalu Nacionalne službe.

Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli u sedištu Filijale Požarevac, Ispostavi Kostolac i na oglasnoj  tabli Grada Požarevca.

 

 

BODOVNA LISTA – JAVNI RADOVI
 

Kriterijumi

 

Broj bodova

Oblast sprovođenja javnogOdržavanje i zaštita životne sredine i prirode10
   

 

radaSocijalne i humanitarne delatnosti8
Održavanje i obnavljanje javne infrastrukture5
 

Dužina trajanja javnog rada

3 i 4 meseca20
2 meseca10
1 mesec5
 

Kategorija lica

Javni rad podrazumeva angažovanje lica isključivo I i II stepena stručne spreme 

20

Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu javnih radova*Korišćena sredstva i lica ostala radno angažovana**15
Korišćena sredstva i lica nisu ostala radno angažovana0
Nisu ranije korišćena sredstva20
Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale*** 

do 10

MAKSIMALAN BROJ BODOVA80

 

*Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe i sredstva Grada po programu javnih radova“ odnosi se na period 2013-2017. godine.

** Kriterijum „Korišćena sredstva i lica ostala radno angažovana“ podrazumeva da je izvođač javnog rada lica, bez obzira na broj (uključujući i osobe sa invaliditetom), koja su bila uključena u program javnih radova po javnim konkursima Nacionalne službe i konkursima u saradnji sa Gradom, radno angažovao odmah nakon isteka ugovorne obaveze. Navedene podatke iz prijave za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba će proveravati uvidom u svoju evidenciju.

***Kriterijum „Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale“ podrazumeva da je direktor Filijale Požarevac doneo odluku o dodatnim kriterijumima, koja je istaknuta na oglasnoj tabli Filijale Požarevac, na oglasnoj tabli u Ispostavi Kostolac i oglasnoj tabli Grada, uz javni konkurs. Na osnovu odluke je moguće dodeliti do 10 bodova, uzimajući u obzir sledeće kriterijume: razvijenost opštine, društvenu korist koja se ostvaruje kroz realizaciju javnog rada, privredni značaj za razvoj regiona, mišljenje nadležnog organa lokalne samouprave/lokalnog saveta za zapošljavanje i dr.

                                                  V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA                                                 

Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada, a pre zaključenog ugovora o sprovođenju javnog rada, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa izabranim nezaposlenim licima sa evidencije nezaposlenih. Datum angažovanja lica sa kojima je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može biti pre datuma zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada.

Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe, Grad i poslodavac – izvođač javnog rada, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 30 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:

 • ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
 • novi termin plan overen od strane poslodavca – izvođača javnog rada, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
 • specifikacija sredstava – materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima za naknadu troškova sprovođenja javnog rada;
 • potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja; poslodavci – izvođači koji su koristili sredstva za organizovanje sprovođenja javnih radova u prethodnom periodu, pored potvrde banke o već otvorenom namenskom računu, treba da dostave i izvod iz banke sa stanjem „nula“;
 • odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranja poslodavca – izvođača javnog rada;
 • za pravna lica – dokaz o izvršenoj registraciji menica (popunjen i overen zahtev za registraciju menica);
 • fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog rada/žiranta i
 • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta*.

U cilju zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

 1. Za preduzetnika:

  • za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem;
  • za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

2.       Za pravno lice:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

3.       Za korisnike javnih sredstava:**

 • izjava odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog rada korisnika javnih sredstava da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

*Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl).

**Korisnici javnih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama.

Status poslodavca – izvođača javnog rada u pogledu izvora sredstava finansiranja biće proveren od strane Nacionalne službe – Filijale Požarevac na osnovu raspoloživih podataka Uprave za trezor i Narodne banke Srbije.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog nezaposlenog lica angažovanog na javnom radu.

 

                                                     VI OBAVEZE IZ UGOVORA                                                    

 

Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:

 • zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, najduže do predviđene dužine trajanja javnog rada i izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju prestanka radnog angažovanja nezaposlenog lica, poslodavac – izvođač javnog rada u roku od 15 dana od dana prestanka radnog angažovanja vrši zamenu drugim nezaposlenim licem iz iste kategorije i istog nivoa obrazovanja, za preostalo vreme sprovođenja javnog rada, u skladu sa predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada; pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice;
 • redovno, u zakonski utvrđenim rokovima, vrši uplatu ugovorene naknade za obavljeni posao, na tekući račun lica angažovanih na javnom radu i dostavlja dokaze;
 • redovno vrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;
 • redovno vrši uplatu naknade troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanim licima i dostavlja dokaze;
 • redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;
 • dostavi dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove obuke;
 • obezbedi vođu programa javnog rada i/ili mentora za obuku nezaposlenih angažovanih na javnom radu i o tome dostavi pisani dokaz Nacionalnoj službi;
 • organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih lica, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
 • dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama radno angažovanih lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke, na propisanom obrascu;
 • mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;
 • Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, poslodavac  –  izvođač javnog rada je u obavezi da vrati ceo ili srazmeran iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

 

                                                  VII OSTALE INFORMACIJE                                                 

 

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi – Filijala Požarevac, putem telefona: 012/538-107, 012/538-104, 012/538-102, na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Nacionalne službe – Filijale Požarevac, Ispostave Kostolac i Grada Požarevca.

Javni konkurs je otvoren od 26.05. do 04.06.2017. godine.

Obrazac javni radovi Požarevac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter