Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ СТАЖИРАЊЕ УЗ МЕНТОРСКУ ПОДРШКУ

Сходно члану II Одлуке о образовању Комисијe за одабир кандидата за плаћено стажирање, одабир привредних субјеката у реализацији активности плаћеног менторства за одабране кандидате у процесу стажирања, као и за одабир кандидата за тренинг за отпочињање сопственог бизниса, а све у оквиру пројекта “Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу“, број 011-40-206/2020 од 21.1.2020.године, а на основу Уговора о донацији за финансирање пројекта под називом „Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу“, који се финансира средствима Европске уније у оквиру грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање локалних самоуправа за инклузију Рома“, који је закључен између Грда Пожаревца и Сталне конференције Градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије под бројем  011-40-1888/19 од 3.9.2019.године, објављује се

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ

СТАЖИРАЊЕ УЗ МЕНТОРСКУ ПОДРШКУ

Град Пожаревац у партнерству са Друштвом Ром Костолац и Удружењем за развој предузетништва „ПОСТАРТ“ спроводи Пројекат „Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу“ који се финансира средствима Европске Уније.

Позив се односи на све привредне субјекте који врше регистровану делатност на територији Градске општине Костолац (предузетника и привредних друштава).

Позив се упућује за пружање услуга менторства за изабране стажисте (услуга обучавања кандидата уз плаћену накнаду за услуге менторства), у даљем тексту: „менторство“, у трајању од два месеца у периоду април – август 2020. године, у просторијама привредног субјекта.

Привредни субјекти у оквиру пријаве на овај Позив достављају биографију предложеног запосленог који ће пружати услуге менторства (ментора) за лица која ће бити одређена у својству стажиста од стране Комисије. За пружање услуге менторства изабраном стажисти, ментору ће се исплаћивати накнада. Трошкови накнаде менторства у износу од 23,507.32 динара (200 ЕУР) у бруто износу по стажисти на месечном нивоу су обезбеђени из буџета пројекта. Један ментор може пружати услугу менторства за максимум два лица.

Правно лице које буде изабрано у процесу менторства се обавезује да стажисти / стажистима обезбеди ментора, услове за безбедан и здрав рад, приступ простору и средствима за рад уз супервизију ментора и исте услове за усавршавање и обуку који су на располагању осталим запосленим особама.

У току менторства лице које је директно задужено за обуку кандидата (у даљем тексту: „ментор“) биће задужено за обуку и стицање радног искуства додељеног стажисте, вођење дводневног профила напретка стажисте и комуникацију са менаџером пројекта у вези пружања информације о степену напретка стажисте. По завршетку стажирања правно лице – пружалац услуге привредни субјект чији је запослени учествовао у процесу менторства има обавезу да изда потврду о стеченом искуству за сваког стажисту.

Услови које треба да испуне привредни субјекти која се јављају на овај Позив и критеријуми по којима ће бити рангиране пријаве:

ОБАВЕЗНИ КРИТЕРИЈУМИ

– регистрован привредни субјекат услужне или производне делатности које послује на територији Градске општине Костолац у активном статусу (обавезни критеријум);

– основано минимум три године пре датума подношења пријаве

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВАЊЕ

Редни бројКритеријум0-23-56-910+
1. Бодови по основу критеријума – укупан број запослених10203040
2.Бодови по основу критеријума – број година радног искуства предложеног ментора20355060

 

Пријаве на Јавни позив се врше лично, подношењем комплетне пријаве, а наједној од следећих адреса:

1. Канцеларија за ромска питања Костолац, адреса: Трг братства и јединства 1, локал 12. Градска општина Костолац, Боже Димитријевића 13, Костолац, писарница
3. Градска управа Града Пожаревца, адреса: Дринска 2, Пожаревац, канцеларија број 364. Национална служба за запошљавање, Филијала Костолац, адреса: Трг братства и јединства бб локал 4

 

Комплетна пријава се састоји од: попуњеног формулара пријаве, биографије ментора, фотокопије дипломе последњег нивоа образовања предложеног ментора, фотокопије личне карте ментора (фотокопије докумената не морају да буду оверене код Нотара).

Овај Јавни позив је отворен од 03.02.2020. године до 23.03.2020. године.

Одабир привредних субјеката у реализацији активности стажирање уз менторску подршку за одабране кандидате у процесу стажирања спроводиће Комисија формирана од стране Градоначелника Града Пожаревца, решењем број 011-40-206/2020 од 21.1.2020. године а коју чине представници локалне самоуправе Града Пожаревца, представници Градске општине Костолац, представници Друштва РОМ Костолац и представници Удружења за развој предузетништва ,,ПОСТАРТ” Пожаревац. Одабрани привредни субјекти за реализацију активности стажирања уз менторску подршку биће обавештени о пријему у програм менторства на основу података из попуњених формулара и након разговора са Комисијом, а најкасније до 27.03.2020. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМСИЈЕ

Славиша Стојковић, дипл .правник,с.р.

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ СТАЖИРАЊЕ УЗ МЕНТОРСКУ ПОДРШКУ

Подели са другима: Facebook Twitter