Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REALIZACIJI AKTIVNOSTI STAŽIRANjE UZ MENTORSKU PODRŠKU

Shodno članu II Odluke o obrazovanju Komisije za odabir kandidata za plaćeno stažiranje, odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja, kao i za odabir kandidata za trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a sve u okviru projekta “Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu“, broj 011-40-206/2020 od 21.1.2020.godine, a na osnovu Ugovora o donaciji za finansiranje projekta pod nazivom „Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu“, koji se finansira sredstvima Evropske unije u okviru grant šeme Programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih samouprava za inkluziju Roma“, koji je zaključen između Grda Požarevca i Stalne konferencije Gradova i opština Srbije – Savez gradova i opština Srbije pod brojem  011-40-1888/19 od 3.9.2019.godine, objavljuje se

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REALIZACIJI AKTIVNOSTI

STAŽIRANjE UZ MENTORSKU PODRŠKU

Grad Požarevac u partnerstvu sa Društvom Rom Kostolac i Udruženjem za razvoj preduzetništva „POSTART“ sprovodi Projekat „Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu“ koji se finansira sredstvima Evropske Unije.

Poziv se odnosi na sve privredne subjekte koji vrše registrovanu delatnost na teritoriji Gradske opštine Kostolac (preduzetnika i privrednih društava).

Poziv se upućuje za pružanje usluga mentorstva za izabrane stažiste (usluga obučavanja kandidata uz plaćenu naknadu za usluge mentorstva), u daljem tekstu: „mentorstvo“, u trajanju od dva meseca u periodu april – avgust 2020. godine, u prostorijama privrednog subjekta.

Privredni subjekti u okviru prijave na ovaj Poziv dostavljaju biografiju predloženog zaposlenog koji će pružati usluge mentorstva (mentora) za lica koja će biti određena u svojstvu stažista od strane Komisije. Za pružanje usluge mentorstva izabranom stažisti, mentoru će se isplaćivati naknada. Troškovi naknade mentorstva u iznosu od 23,507.32 dinara (200 EUR) u bruto iznosu po stažisti na mesečnom nivou su obezbeđeni iz budžeta projekta. Jedan mentor može pružati uslugu mentorstva za maksimum dva lica.

Pravno lice koje bude izabrano u procesu mentorstva se obavezuje da stažisti / stažistima obezbedi mentora, uslove za bezbedan i zdrav rad, pristup prostoru i sredstvima za rad uz superviziju mentora i iste uslove za usavršavanje i obuku koji su na raspolaganju ostalim zaposlenim osobama.

U toku mentorstva lice koje je direktno zaduženo za obuku kandidata (u daljem tekstu: „mentor“) biće zaduženo za obuku i sticanje radnog iskustva dodeljenog stažiste, vođenje dvodnevnog profila napretka stažiste i komunikaciju sa menadžerom projekta u vezi pružanja informacije o stepenu napretka stažiste. Po završetku stažiranja pravno lice – pružalac usluge privredni subjekt čiji je zaposleni učestvovao u procesu mentorstva ima obavezu da izda potvrdu o stečenom iskustvu za svakog stažistu.

Uslovi koje treba da ispune privredni subjekti koja se javljaju na ovaj Poziv i kriterijumi po kojima će biti rangirane prijave:

OBAVEZNI KRITERIJUMI

– registrovan privredni subjekat uslužne ili proizvodne delatnosti koje posluje na teritoriji Gradske opštine Kostolac u aktivnom statusu (obavezni kriterijum);

– osnovano minimum tri godine pre datuma podnošenja prijave

DODATNI KRITERIJUMI I BODOVANjE

Redni brojKriterijum0-23-56-910+
1. Bodovi po osnovu kriterijuma – ukupan broj zaposlenih10203040
2.Bodovi po osnovu kriterijuma – broj godina radnog iskustva predloženog mentora20355060

 

Prijave na Javni poziv se vrše lično, podnošenjem kompletne prijave, a najednoj od sledećih adresa:

1. Kancelarija za romska pitanja Kostolac, adresa: Trg bratstva i jedinstva 1, lokal 12. Gradska opština Kostolac, Bože Dimitrijevića 13, Kostolac, pisarnica
3. Gradska uprava Grada Požarevca, adresa: Drinska 2, Požarevac, kancelarija broj 364. Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Kostolac, adresa: Trg bratstva i jedinstva bb lokal 4

 

Kompletna prijava se sastoji od: popunjenog formulara prijave, biografije mentora, fotokopije diplome poslednjeg nivoa obrazovanja predloženog mentora, fotokopije lične karte mentora (fotokopije dokumenata ne moraju da budu overene kod Notara).

Ovaj Javni poziv je otvoren od 03.02.2020. godine do 23.03.2020. godine.

Odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti stažiranje uz mentorsku podršku za odabrane kandidate u procesu stažiranja sprovodiće Komisija formirana od strane Gradonačelnika Grada Požarevca, rešenjem broj 011-40-206/2020 od 21.1.2020. godine a koju čine predstavnici lokalne samouprave Grada Požarevca, predstavnici Gradske opštine Kostolac, predstavnici Društva ROM Kostolac i predstavnici Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART” Požarevac. Odabrani privredni subjekti za realizaciju aktivnosti stažiranja uz mentorsku podršku biće obavešteni o prijemu u program mentorstva na osnovu podataka iz popunjenih formulara i nakon razgovora sa Komisijom, a najkasnije do 27.03.2020. godine.

PREDSEDNIK KOMSIJE

Slaviša Stojković, dipl .pravnik,s.r.

 JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REALIZACIJI AKTIVNOSTI STAŽIRANjE UZ MENTORSKU PODRŠKU

Podeli sa drugima: Facebook Twitter