Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI TRENING ZA OTPOČINjANjE SOPSTVENOG BIZNISA

Shodno članu II Odluke o obrazovanju Komisije za odabir kandidata za plaćeno stažiranje,  odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja, kao i za odabir kandidata za trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a sve u okviru projekta “Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu“, broj011-40-206/2020 od 21.1.2020.godine, a na osnovu Ugovora o donaciji za finansiranje projekta pod nazivom „Unapređenje pristupačnosti lokalnom tržištu rada za Rome iz Kostolca“, koji se finansira sredstvima Evropske unije u okviru grant šeme Programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih samouprava za inkluziju Roma“, koji je zaključen između Grada Požarevac i Stalne konferencije Gradova i opština Srbije – Savez gradova i opština Srbije pod brojem  011-40-1888/19 od 3.9.2019.godine, objavljuje se

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI

TRENING ZA OTPOČINjANjE SOPSTVENOG BIZNISA

Grad Požarevac u saradnji sa Društvom Rom Kostolac i Udruženjem za razvoj preduzetništva „POSTART“ sprovodi Projekat „Poboljšanje pristupa romske omladine tržištu rada u Kostolcu“ koji se finansira sredstvima Evropske Unije.

Obuka za otpočinjanje sopstvenog biznisa (u daljem tekstu „trening“) će biti održana u periodu od 04. aprila 2020. do 03. jula 2020. godine, u prostorijama Doma omladine, Bože Dimitrijevića 1 u Kostolcu.

Po završetku procesa obuke svaki kandidat će biti osposobljen za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a svim zainteresovanim polaznicima će biti ponuđena besplatna usluga izrade Biznis plana kojim se konkuriše za sredstva za finansiranje početnika u biznisu.

Uslovi koje treba da ispune kandidati za učešće u obuciikriterijumi po kojima će biti rangirane prijave:

OBAVEZNI KRITERIJUMI

– lice romske nacionalnosti navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti u trenutku podnošenja prijave sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Kostolac

DODATNI KRITERIJUMI I BODOVANjE

Redni brojKriterijumBodovi
1.Završen stepen obrazovanjaOsnovna škola10 bodovasrednja škola 3. stepen20 bodovasrednja škola 4. stepen25 bodovaViša škola / fakultet30 bodova
2.Broj članova domaćinstva0-25 boda3-515 bodova6+30
3.Broj nezaposlenih članova domaćinstva0-15 boda2-315 bodova4+30
4.Kandidatkinje ženskog pola5 boda

 

Prijave na Javni poziv se vrše lično, podnošenjem kompletne prijave, a na jednoj od sledećih adresa:

1. Kancelarija za romska pitanja Kostolac, adresa: Trg bratstva i jedinstva 1, lokal 12. Gradska opština Kostolac, Bože Dimitrijevića 13, Kostolac, pisarnica
3. Gradska uprava Grada Požarevca, adresa: Drinska 2, Požarevac, kancelarija broj 364. Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Kostolac, adresa: Trg bratstva i jedinstva bb lokal 4

 

Kompletna prijava se sastoji od: popunjenog formulara prijave, fotokopije diplome poslednjeg nivoa obrazovanja, fotokopije lične karte (fotokopije dokumenata ne moraju da budu overene kod Notara).

Ovaj Javni poziv je otvoren od 03.02.2020. godine do 23.03.2020. godine.

Odabir kandidata u realizaciji aktivnosti biznis trening za odabrane kandidate u procesu obučavanja sprovodiće Komisija formirana od strane Gradonačelnika Grada Požarevca, rešenjem broj 011-40-206/2020 od 21.1.2020. godine a koju čine predstavnici lokalne samouprave Grada Požarevca, predstavnici Gradske opštine Kostolac, predstavnici Društva ROM Kostolac i predstavnici Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART” Požarevac.

Odabrani kandidati za obuku biće obavešteni o prijemu u program biznis treninga na osnovu podataka iz popunjenih formulara i nakon razgovora sa Komisijom, a najkasnije do 27.03.2020. godine.

PREDSEDNIK KOMSIJE

Slaviša Stojković, dipl .pravnik, s.r.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI TRENING ZA OTPOČINjANjE SOPSTVENOG BIZNISA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter