Почетак » Обавештења
 

Јавни увид Плана генералне регулације Пожаревац 5

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члановима од 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 5“

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 5“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ на животну средину одржаће се од 23маја до 23. јуна 2023. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Градске управе Града Пожаревца, у канцеларији број 212, у периоду од 10-13 часова, као и на интернет презентацији Града Пожаревца https://urbanizam.pozarevac.rs/.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 5“  на животну средину у писаној форми, Градској управи Града Пожаревца, Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, Дринска 2, Пожаревац у току трајања јавног увида, закључно са 23. јуном 2023. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак 6. јуна 2023. године, са почетком у 12 часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска 2, у Пожаревцу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 8септембра 2023. године, са почетком у 12  часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

Детаљније на urbanizam.pozarevac.rs

Подели са другима: Facebook Twitter