Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Планови детаљне регулације
 

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДРАГУЉ“ У КОСТОЛЦУ

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинске послове

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), и члановима од 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДРАГУЉ“ У КОСТОЛЦУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу одржаће се од 21. новембра до 21. децембра 2018. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Градске управе Града Пожаревца, просторијама Градске опшине Костолац као и на интернет презентацији Града Пожаревца https://pozarevac.rs/.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу, Градској управи Града Пожаревца, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Дринска 2, Пожаревац у току трајања јавног увида, закључно са 21. децембром 2018. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у:  уторак 27. новембра 2018. године, са почетком у 11 часова, у згради Градске управе Града Пожаревца, у сали број 11, улица Дринска 2, у Пожаревцу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 24. децембар 2018. године, са почетком у 11  часова, у сали број 11, у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

Планска документација

Подели са другима: Facebook Twitter