Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Planovi detaljne regulacije
 

JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „DRAGULj“ U KOSTOLCU

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinske poslove

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), i članovima od 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „DRAGULj“ U KOSTOLCU

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu održaće se od 21. novembra do 21. decembra 2018. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, prostorijama Gradske opšine Kostolac kao i na internet prezentaciji Grada Požarevca https://pozarevac.rs/.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 21. decembrom 2018. godine.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u:  utorak 27. novembra 2018. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, u sali broj 11, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak 24. decembar 2018. godine, sa početkom u 11  časova, u sali broj 11, u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Planska dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter