Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 2“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 2“ na životnu sredinu

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), i članovima od 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 2“

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NACRTA PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 2“ NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 2“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 2“ na životnu sredinu održaće se od 5. oktobra do 5. novembra 2018. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, u kancelariji broj 137, u periodu od 10-13 časova, kao i na internet prezentaciji Grada Požarevca https://pozarevac.rs/.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 2“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 2“ na životnu sredinu u pisanoj formi, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. novembrom 2018. godine.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u:  četvrtak 18. oktobra 2018. godine, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u utorak 13. novembra 2018. godine, sa početkom u 11  časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter