Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 4“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 4“ на животну средину

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Г Р А Д С К А   У П Р А В А   Г Р А Д А   П О Ж А Р Е В Ц А

О д е љ е њ е   з а   у р б а н и з а м   и   г р а ђ е в и н с к е   п о с л о в е

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 и 52/21) и члановима од

55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гл. РС“, бр. 32/2019)

о г л а ш а в а

Ј А В Н И У В И Д

у

Н АЦ РТ ПЛ АН А ГЕН Е РАЛН Е РЕГ УЛ АЦИ ЈЕ П ОЖ АРЕ В АЦ 4

и

ИЗВЕШ ТА Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГ УЛАЦИЈЕ ПОЖАРЕВАЦ 4 НА

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 4“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 4“ на животну средину одржаће се од 17. јануара до 17. фебруара 2022. године у трајању од

30 дана, сваког радног дана у просторијама Градске управе Града Пожаревца, у канцеларији број 36, у периоду од 10-13 часова, као и на интернет презентацији Града Пожаревца https://pozarevac.rs/.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Плана генералне регулације

„Пожаревац 4“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 4“ на животну средину у писаној форми, Градској управи Града Пожаревца, Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, Дринска 2, Пожаревац у току трајања јавног увида, закључно са 17. фебруаром 2022. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 7. фебруара 2022. године, са почетком у 12 часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска 2, у Пожаревцу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 1. марта 2022. године, са почетком у 11 часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

ДОКУМЕНТАЦИЈА (521MB)