Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 4“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 4“ na životnu sredinu

GRAD POŽAREVAC

G R A D S K A   U P R A V A   G R A D A   P O Ž A R E V C A

O d e lj e nj e   z a   u r b a n i z a m   i   g r a đ e v i n s k e   p o s l o v e

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 i 52/21) i članovima od

55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.gl. RS“, br. 32/2019)

o g l a š a v a

J A V N I U V I D

u

N AC RT PL AN A GEN E RALN E REG UL ACI JE P ARE V AC 4

i

IZVEŠ TA J O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NACRTA PLANA GENERALNE REG ULACIJE POŽAREVAC 4 NA

ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 4“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 4“ na životnu sredinu održaće se od 17. januara do 17. februara 2022. godine u trajanju od

30 dana, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, u kancelariji broj 36, u periodu od 10-13 časova, kao i na internet prezentaciji Grada Požarevca https://pozarevac.rs/.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Plana generalne regulacije

„Požarevac 4“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 4“ na životnu sredinu u pisanoj formi, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 17. februarom 2022. godine.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u ponedeljak 7. februara 2022. godine, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u utorak 1. marta 2022. godine, sa početkom u 11 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

DOKUMENTACIJA (521MB)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter