Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације “Пожаревац 6”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и грађевинске послове

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 и 52/21) и члановима од 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гл. РС“, бр. 32/2019)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 6“
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 6“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 6“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 6“ на животну средину одржаће се од 13. септембра до 13. октобра 2021. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Градске управе Града Пожаревца, у канцеларији број 36, у периоду од 10-13 часова, као и на интернет презентацији Града Пожаревца https://pozarevac.rs/.
Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 6“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 6“ на животну средину у писаној форми, Градској управи Града Пожаревца, Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, Дринска 2, Пожаревац у току трајања јавног увида, закључно са 13. октобром 2021. године.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у: петак 24. септембра 2021. године, са почетком у 12 часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска 2, у Пожаревцу.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 19. октобра 2021. године, са почетком у 11 часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

 ДОКУМЕНТАЦИЈА (357MB)

Подели са другима: Facebook Twitter