Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 2“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 , 145/14, 83/18,31/19 и 9/20 ), и чланом 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 2“

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Прве измене и допуне Плана генералне регулације „ Пожаревац 2“ одржаће се од 4. марта до 18. марта 2020. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у просторијама Градске управе Града Пожаревца, и на интернет презентацији Града Пожаревца https://pozarevac.rs/.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Прве измене и допуне Плана генералне регулације „ Пожаревац 2“ , Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, Дринска 2, Пожаревац у току трајања јавног увида, закључно са 18. мартом 2020. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у:  уторак 11. марта 2020. године, са почетком у 11 часова, у згради Градске управе Града Пожаревца, у сали број 11, улица Дринска 2, у Пожаревцу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 20. марта 2020. године, са почетком у 11  часова, у сали број 11, у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

 Документација (307MB)

Подели са другима: Facebook Twitter