Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

JAVNI UVID u NACRT PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 2“

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 , 145/14, 83/18,31/19 i 9/20 ), i članom 73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 2“

 

JAVNI UVID u Nacrt Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije „ Požarevac 2“ održaće se od 4. marta do 18. marta 2020. godine u trajanju od 15 dana, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, i na internet prezentaciji Grada Požarevca https://pozarevac.rs/.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije „ Požarevac 2“ , Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 18. martom 2020. godine.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u:  utorak 11. marta 2020. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, u sali broj 11, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE biće održana po završetku javnog uvida, u petak 20. marta 2020. godine, sa početkom u 11  časova, u sali broj 11, u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

 Dokumentacija (307MB)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter