Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Јавни увид у План генералне регулације “Пожаревац 1”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 83/18 и 31/19), и члановима 55. – 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 1“

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 1“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 1“ на животну средину одржаће се од 5. фебруара до 5. марта, 2020. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у холу на првом спрату Градске управе Града Пожаревца, са седиштем у Пожаревцу, ул. Дринска бр. 2, као и на интернет страници Града Пожаревца https://www.pozarevac.rs/.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 1“ на животну средину у писаној форми, Градској управи Града Пожаревца, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Дринска бр. 2, Пожаревац, у току трајања јавног увида, закључно са 5. мартом 2020. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у:  четвртак 13. фебруара, 2020. године, са почетком у 10 часова, у сали број 107 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2, у Пожаревцу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 16. марта 2020. године, са почетком у 10  часова, у сали број 107 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2, у Пожаревцу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

 Документација

Подели са другима: Facebook Twitter