Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni uvid u Plan generalne regulacije “Požarevac 1”

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 83/18 i 31/19), i članovima 55. – 68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 1“

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NACRTA PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 1“ NA ŽIVOTNU SREDINU

 

JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 1“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 1“ na životnu sredinu održaće se od 5. februara do 5. marta, 2020. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u holu na prvom spratu Gradske uprave Grada Požarevca, sa sedištem u Požarevcu, ul. Drinska br. 2, kao i na internet stranici Grada Požarevca https://www.pozarevac.rs/.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 1“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 1“ na životnu sredinu u pisanoj formi, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Drinska br. 2, Požarevac, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. martom 2020. godine.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u:  četvrtak 13. februara, 2020. godine, sa početkom u 10 časova, u sali broj 107 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska br. 2, u Požarevcu.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak 16. marta 2020. godine, sa početkom u 10  časova, u sali broj 107 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska br. 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

 Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter