Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

K O N K U R S za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: od 2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2019/2020. godinu

I

          Nakon sprovedenog Konkursa za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2019/2020. godinu, objavljenom u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ od 13. novembra 2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za period od deset meseci i to od 1. oktobra 2019. godine do 30. juna 2020. godine i mesec septembar 2020. godine.

 

II

Broj studentskih stipendija utvrđen je prema raspoloživim sredstvima u budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu, preostalim po sprovedenom konkursu iz tačke I, u okviru razdela 5 – Gradska uprava, Glava 5.1. Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0901-0001, PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, Funkcija – 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 117, Ekonomska klasifikacija 472714 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – Studentske stipendije, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Gradsko veće Grada Požarevca dodeliće ukupno 10 stipendija, prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija i to:

 Naziv fakultetaZanimanje/smerBroj

kandidata

 

1.

 

Matematički fakultet

 

Diplomirani matematičar

 

 

1

 

2.

 

Hemijski fakultet/Fakultet za fizičku hemiju

 

Diplomirani hemičar/fizikohemičar

 

 

1

 

3.

 

Visoka zdravstvena škola strukovnnih studija

 

 Strukovni fizioterapeut

 

1

 

 

4.

 

Medicinski fakultet

 

Lekar opšte prakse

 

1

 

5.

 

Pravni fakultet

 

Diplomirani pravnik

 

1

 

6.

 

Biološki fakultet

 

Molekularna biologija i fiziologija

 

1

 

7.

 

Filozofski fakultet

 

Diplomirani arheolog

 

1

 

8.

 

Fakultet organizacionih nauka

 

 Informacioni sistemi i tehnologije

 

 

1

 

9.

 

Fakultet političkih nauka

 

 Međunarodne studije

 

1

 

10.

 

Fakultet bezbednosti

 

Osnovne akademske studije – nauka bezbednosti

 

1

  

Ukupno

  

10

 

Pravo podnošenja prijava imaju studenti državnih fakulteta koji pohađaju smerove, studijske programe, odnosno dobijaju stručna zvanja navedena u konkursu, bez obzira da li su nazivi visokoškolskih ustanova u različitim gradovima na teritoriji Republike Srbije, isti odnosno slični nazivu visokoškolske ustanove navedene u konkursu.

III

         Odluku o dodeli stipendija donosi Gradsko veće Grada Požarevca na osnovu predloga konačne rang liste sačinjene od strane Komisije za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija).

IV

         Gradsko veće Grada Požarevca je utvrdilo pojedinačni mesečni iznos stipendije u iznosu od 10.000,00 dinara (slovima: deset hiljada dinara), na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana, a koji će Grad Požarevac finansirati iz budžeta, kao davalac stipendije.

V

          Pravo na dodelu stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su redovno upisani u tekućoj školskoj godini na studije prvog, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji

su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Požarevca.

         Na konkurs se mogu prijaviti studenti od I do V (i VI) godine osnovnih studija i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i odlukom.

VI

          Stipendije se dodeljuju po kriterijumima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13).

VII

Kandidat uz popunjeni obrazac prijave na konkurs dostavlja sledeću dokumentaciju:

  1. uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
  2. studenti prve godine (brucoši), pored uverenja o upisanom zimskom semestru, kojim se dokazuje da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, dostavljaju fotokopije svedočanstava o završenoj I, II, III i IV godini srednjeg obrazovanja, overene kod javnog beležnika;
  3. fotokopiju lične karte;
  4. izjavu studenta overenu kod jvnog beležnika da nije korisnik drugih gradskih ili republičkih stipendija (student koji ostvari pravo na republičku stipendiju i stipendiju Grada Požarevca, opredeljuje se za jednu ili drugu stipendiju i o tome obaveštava nadležno ministarstvo i Komisiju za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2019/2020. godinu; student koji se opredeli za republičku stipendiju gubi pravo na stipendiju Grada Požarevca u celosti –ne zaključuje se/raskida se ugovor o dodeli stipendije);
  5. lica koja su korisnici socijalne pomoći – potvrdu Centra za socijalni rad Požarevac da su primaoci mesečnog novčanog primanja;

Podneta konkursna dokumenta se ne vraća.

VIII

       Konkurs objaviti u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IX

   Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisija za  dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2019/2020. godinu, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2019/2020. GODINU – NE OTVARATI“

      Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

X

     Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

XI

      Komisija će razmatrati samo zahteve studenata koji ispunjavaju uslove predviđene ovim konkursom. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

XII

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.131, ili na telefon broj: 012/539-786, Tamara Tepšić, ili telefon broj: 012/539-621  –  Tomica Stojanović.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik, sr.

Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter