Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Kolektivni ugovor sa ApotekomA collective contract with pharmacies

Između predstavnika Zdrastvene ustanove Apoteka Požarevac, jedne od najuspešnijih u Srbiji i višestruko nagrađivanih firmi najvišim priznanjima u svojoj struci, sindikata zaposlenih u toj kući i grada Požarevca potpisan je Kolektivni ugovor. Svoje potpise na ovaj dokument stavili su: gradonačelnik Miodrag Milosavljević, direktor Nebojša Jorgovanović i predsednik Sindikata Mališa Berjanović.

Potpisivanju su prisustvovali i predsednik Skupštine grada Požarevca Milomir Ilić, zamenica gradonačelnika Vukica Vasić i zamenik predsednika Skupštine grada Milić Jovanović.

– Ja sam uvek zadovoljan kada potpisujem kolektivni ugovor, zato što je to jedan standard više za zaposlene u javnom sektoru. Ovo je jedan od niza kolektivnih ugovora koji smo do sada potpisali i verujem da će u narednih mesec dana biti još dva, ili tri na dnevnom redu Gradskog veća, rekao je Milosavljević, podsećajući na do sada potpisane kolektivne ugovore.

On navodi da će na sledećoj sednici Veća na dnevnom redu biti kolektivni ugovor sa Direkcijom za izgradnju grada Požarevca, a da su u pripremi ugovori koji se odnose na „Toplifikaciju“, „Komunalno“, „Vodovod“ i Gradsku upravu. Po potpisivanju, zaposleni će jasno znati svoja prava, odgovornosti i obaveze, a s druge strane, ugovor pruža široke mogučnosti da se u direktnoj komunikaciji ostvari ono što je bitno za ustanovu ili preduzeće, a to je maksimalna efikasnost u radu, stav je gradonačelnika.

Predsednik Sindikata Mališa Berjanović je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ovog ugovora i dodao :

– Mislim da će i radnici biti zadovoljni. Sindikat i dalje radi na poboljšanju uslova rada, a ja se nadam da će se radnici Apoteke odužiti za to svojim radom.

Zdrastvena ustanova Apoteka Požarevac godinama unazad istrajava na pravnoj, zakonskoj regulativi, pravima zaposlenih, kao i na primeni svih pozitivnih zakonskih propisa u svom radu. Ovim pojedinačnim kolektivnim ugovorom, koji je osnova Posebnog kolektivnog ugovora u primeni već dve godine, u razgovoru sa Sindikatom, došli smo do dodatnih poboljšavanja u pravima radnika. Mislim da radnici ZU Apoteke Požarevac to zaslužuju, sve ovo što smo napravili, napravili smo zahvaljujući timu koji je radio i stvarao i rezultati su vidni, kako u gradu Požarevcu i Skupštini grada Požarevca, kao našem osnivaču, tako i u celom Braničevskom upravnom okrugu. Siguran sam da naši zaposleni zaslužuju ovakav pojedinačni kolektivni ugovor i da će to poslodavcu dati dodatne alate u motivaciji zaposlenih. Pokušaćemo čak i u ovim teškim vremenima, da ostvarimo još bolje rezultate i da i u narednom periodu budemo, kao i do sada, ustanova kojom se naš grad ponosi, rekao je Nebojša Jorgovanović, izražavajući očekivanja da će potpisivanje ugovora dodatno doprineti poboljšanju nivoa farmaceutskih usluga u gradu.Between representatives of the medical facilities Pozarevac Pharmacy, one of the most successful Serbian companies and multi-award winning the highest awards in the profession, union employees in the house and the town of Pozarevac signed collective agreement. The following have put a sign on this document: the mayor Miodrag Milosavljevic, Director Nebojsa Jorgovanovic and Union Chairman Malisa Berjanovic.

The signing was attended by the Mayor of Pozarevac Milomir Ilic, deputy mayor Vukica Vasic and Deputy Chairperson of the Assembly Milic Jovanovic.

– I am always pleased to underwrite a collective bargaining agreement, because it is one more standard for public sector employees. This is one of a number of collective agreements which have been signed, and I believe that in the next month will be another two or three on the agenda of the City Council, said Milosavljevic, echoing the now signed collective contracts.

He stated that the next meeting of the Council on the agenda will be a collective agreement with the Directorate for the construction of Pozarevac, and that in the preparation of contracts related to the “Toplifikacija”, “Komunalno”, “Vodovod” and the city government. By signing, the employee will clearly know their rights, responsibilities and obligations, and on the other hand, the contract provides broad opportunities to communicate directly realize what is important for an institution or company, and to the maximum efficiency, said Mayor.

President of the Union Malisa Berjanovic expressed satisfaction over the signing of this contract and added:

– I think that the workers will be satisfied. The union and continue working to improve conditions of work, and I hope that workers of pharmacy will repay their work.

Health  institutions Pharmacy Pozarevac persist for years in legal, legislation, rights of employees, as well as the implementation of all applicable laws in their work. This particular collective agreement, which is the basis of the Special Collective Agreement in the application for two years, in an interview with the Union, we have come to additional improvements in worker rights. I am sure that our employees deserve this level agreement and that the employer will provide additional tools to motivate employees. We will try, even in these difficult times, to achieve even better results and that in the future be, as before, the institution that is proud of our city, said Nebojsa Jorgovanovic, expressing the expectation that the signing of the contract further contribute to improving the level of pharmaceutical services in the city.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter